Welcome to Bandu Council Officer

ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาล
1. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป...[1/12/59]
2. ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560...[15/01/60]
3. ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560...[17/05/60]
4. ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560...[17/05/60]
5. ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560...[17/05/60]
6. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป...[1/12/59]
7. ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561...[17/05/60]
8. ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561...[17/05/60]

แจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาล
1. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[15/02/60]
2. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[10/03/60]
3. การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[2/04/60]
4. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[15/05/60]
5. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[15/08/60]
6. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[23/08/60]
7. การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[24/09/60]
8. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[14/11/60]
9. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ...[17/02/61]
10. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ...[17/05/61]

รายงานการประชุมสภาเทศบาล
1. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[16/03/60]
2. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[8/04/60]
3. การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[23/05/60]
4. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[23/08/60]
5. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[30/08/60]
6. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[28/09/60]
7. การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[21/11/60]
8. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[24/02/61]
9. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ...[25/05/61]

ขออภัย สำหรับผู้ที่ต้องการรับทราบเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ท่านต้องติดต่อยื่นความประสงค์ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านดู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ โทรศัพท์ 053-703653


ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร

1. ผู้ต้องการขอรับข้อมูลข่าวสารยื่นความประสงค์ตามแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2. แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง
3. เจ้าหน้าที่รับคำร้องเข้าระบบสารบรรณ เสนอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และประธานสภาเทศบาล เพื่อพิจารณา
4. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ พร้อมเอกสาร (ถ้ามี)


กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่(ชั้น3)


กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่(ชั้น3)


กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่(ชั้น3)


กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่(ชั้น3)


กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่(ชั้น3)


กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่(ชั้น3)


กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่(ชั้น3)


กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่(ชั้น3)


กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่(ชั้น3)


กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่(ชั้น3)