เมนูหลักเว็บไซต์ / หน้าแรกของเว็บ
แนะนำกองการศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
บุคลากรกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
คำขวัญโรงเรียน
หลักสูตร
โครงสร้างบุคลากร
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักไก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งพระบาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ำตก
กิจกรรม/โครงการกองการศึกษา
ภาพกิจกรรมกองการศึกษา
วีดีโอที่ระลึกปี ๒๕๕๐
คลิปวีดีโอเด็กๆ
Contact Us
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
 
คลังเอกสาร
แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทต.บ้านดู่
กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง)
กำหนดการรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

[CLICK]
เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์ บริการออกแบบเว็บไซต์ครบวงจร
ปฏิทินวันนี้
พฤ
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31            
สายตรงถึงเทศบาลตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
เปิดอ่านทั้งหมด 9809 ครั้ง

วิสัยทัศน์ 
 
          “ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอน ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น บนหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน”
 
พันธกิจ
 
๑.      พัฒนาความพร้อมผู้เรียนในทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
๒.     เตรียมการสอนเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพิ่มเติมจากหลักสูตรแกนกลางอย่างบูรณาการ
๓.     จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔.     คัดเลือกครูผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ
๕.     สนับสนุนและส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอน
๖.      จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๗.     สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘.     จัดสรรทรัพยากรการศึกษาในทุกด้านให้พอเพียง
๙.      เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
 
 
 เป้าหมาย
 
                   สร้างผู้เรียนทุกคนมีความพร้อมในทุกด้านอย่างสมดุล และมีทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ถูกต้อง มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft