เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 11 หน้า

พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายในหมู่บ้าน
พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายในหมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ ทต.บ้านดู่ ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายใน

มี 44 ภาพ เปิดดู 18 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเลือกใช้น้ำดื่ม,ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
ประชาสัมพันธ์การเลือกใช้น้ำดื่ม,ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ประชาสัมพันธ์การเลือกใช้น้ำดื่ม,ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

มี 4 ภาพ เปิดดู 25 ครั้ง
โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้การป้องกันมลพิษหมอกควัน
โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้การป้องกันมลพิษหมอกควัน กลุ่ม อสม. ทั้ง 19 หมู่บ้าน ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.บ้านดู

มี 12 ภาพ เปิดดู 57 ครั้ง
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ โครงการเยี่ยมบ้าน 19 หมู่บ้าน ประจำปี 2563

มี 14 ภาพ เปิดดู 69 ครั้ง
โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน วันที่ 14 กันยายน 2563

มี 12 ภาพ เปิดดู 46 ครั้ง
โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 8-9 กันยายน 2563 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของ ชรบ. ตำบลบ้านดู่

มี 12 ภาพ เปิดดู 37 ครั้ง
กิจกรรม อถล.ประชาชนจิตอาสา ปี ๒๕๖๓
กิจกรรม อถล.ประชาชนจิตอาสา ปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร่วมกิจกรรม อถล.ประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

มี 15 ภาพ เปิดดู 28 ครั้ง
ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารของตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่
ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารของตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ วันที่ 19 ส.ค. 2563 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 21 ภาพ เปิดดู 28 ครั้ง
รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงในหมู่บ้าน
รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงในหมู่บ้าน วันที่ 7 สิงหาคม 2563

มี 63 ภาพ เปิดดู 33 ครั้ง
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ม.4 บ้านสันติ และ ม

มี 12 ภาพ เปิดดู 34 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓ การรณรงค์การงดใช้โฟม และถุงพลาสติกในโรงเรียนและคริสตจักร ในเขตพื้นที่เทศบาล

มี 9 ภาพ เปิดดู 720 ครั้ง
ตรวจสุขภาพประจำปี 2563
ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตรวจสุขภาพประจำปี

มี 6 ภาพ เปิดดู 29 ครั้ง
เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย
เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563 ณ ปภ.เขต15 เชียงราย

มี 33 ภาพ เปิดดู 26 ครั้ง
โครงการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยและการใช้อุปกรณ์ด้านอัคคีภัย
โครงการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยและการใช้อุปกรณ์ด้านอัคคีภัย วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ชุดปฏิบัติการเข้าร่วมซ้อมแผน ณ เทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 7 ภาพ เปิดดู 29 ครั้ง
การตรวจประเมินประสิทธิภาพของสถ.- อปท (LPA) ประจำปี 2562
การตรวจประเมินประสิทธิภาพของสถ.- อปท (LPA) ประจำปี 2562 วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 11 ภาพ เปิดดู 32 ครั้ง
เราทำดีด้วยหัวใจ สร้างป่า รักษ์น้ำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เราทำดีด้วยหัวใจ สร้างป่า รักษ์น้ำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9

มี 36 ภาพ เปิดดู 27 ครั้ง
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลบ้านดู่
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลบ้านดู่ ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในการป้อ

มี 27 ภาพ เปิดดู 58 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านค้าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านค้าชุมชน ลงเยี่ยมชมกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก ในร้านค้าชุมชนบ้านขัวแคร่ ม.17 ต.บ้านดู่

มี 6 ภาพ เปิดดู 42 ครั้ง
รณรงค์การคัดแยกขยะในงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓
รณรงค์การคัดแยกขยะในงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในงานวันเด็กที่โรงเรียน อนุบาล

มี 10 ภาพ เปิดดู 42 ครั้ง
การจัดการขยะอันตรายในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่
การจัดการขยะอันตรายในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดทิ้งขยะอันตรายเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 23 ภาพ เปิดดู 42 ครั้ง
การอนุรักษ์ป่าไม้
การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์ป่าไม้

มี 5 ภาพ เปิดดู 43 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน

มี 3 ภาพ เปิดดู 56 ครั้ง
ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านดู่
ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านดู่ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 1 แห่ง สนามกีฬา 19 หมู่บ้าน

มี 27 ภาพ เปิดดู 65 ครั้ง
กิจกรรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะสด
กิจกรรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะสด ในวันที่ 22 ส.ค.2562

มี 11 ภาพ เปิดดู 42 ครั้ง
การบริหารจัดการขยะพลาสติกในชุมชน
การบริหารจัดการขยะพลาสติกในชุมชน จัดทำศูนย์สาธิตการจัดการขยะพลาสติกในบ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ ๑๘ การอัดก้อนพลาสติก

มี 8 ภาพ เปิดดู 46 ครั้ง
กิจกรรมวันป่าไม้โลก ประจำปี ๒๕๖๓
กิจกรรมวันป่าไม้โลก ประจำปี ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมวันป่าไม้โลก บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๕ การปลูกต้นไม้ และปล่อยในหนองน้ำสาธาร

มี 9 ภาพ เปิดดู 51 ครั้ง
กิจกรรมอนุรักษ์และรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ
กิจกรรมอนุรักษ์และรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ การฝึกปฏิบัติทำ EM บอลเพื่อใช้รักษาแหล่งน้ำในชุมชน

มี 7 ภาพ เปิดดู 98 ครั้ง
การจัดการขยะเปียกโดยการหมักก๊าซชีวภาพ
การจัดการขยะเปียกโดยการหมักก๊าซชีวภาพ ส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำจุดสาธิตการหมักก๊าซชีวภาพจากยะเปียก ปี 2562

มี 7 ภาพ เปิดดู 47 ครั้ง
มอบประกาศเกีรยติคุณ การจัดขยะโดยชุมชนดีเด่น
มอบประกาศเกีรยติคุณ การจัดขยะโดยชุมชนดีเด่น มอบประกาศเกีรยติคุณให้หมู่บ้านและคริสตจักร จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ดีเด่น ปี 62

มี 4 ภาพ เปิดดู 51 ครั้ง
กิจกรรมวันป่าไม้โลก
กิจกรรมวันป่าไม้โลก วันที่ 21 มีนาคม 2562

มี 7 ภาพ เปิดดู 73 ครั้ง

หน้าสุด ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป สุดท้าย
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft