เมนูหลักเว็บไซต์ / หน้าแรกของเว็บ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
เทศบัญติเทศบาลตำบลบ้านดู่
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เรื่อง การเก็บขน และกำกัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เรื่อง ตลาด
 
คลังเอกสาร
รายงานการตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ปี 62
การออกสำรวจตลาดในพื้นที่ตำบลบ้านดู่
การดูแลสุขภาพเนื่องจากไฟป่า
รายงานผลโครงการระบบสุขภาพประชากรวัยทำงานและวัยสูงอายุ (สปสช.) ประจำปี 2562
ประกาศ ทต.บ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
คำแนะนำ เรื่อง หมอกควัน
การอนุรักษ์น้ำ
รายงานผลโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพรำวงย้อนยุค (สปสช.) หมู่ที่ 9 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย (สปสช.) หมู่ที่ 19 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัย ฯ รพ.สต.บ้านโป่งพระบาท (สปสช.) ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมและสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ รร.ผู้สูงอายุ (สปสช.) ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ (สปสช.) หมู่ที่ 12 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมธรรมมะผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพ (สปสช.) หมู่ที่ 2 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมดูแลสุขภาพในช่องปากของนักเรียนบ้านขัวแคร่ (สปสช.) หมู่ที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานผลโครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเบาหวาน (สปสช.) หมู่ที่ 15 ประจำปี 2562
 

[CLICK]
เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์ บริการออกแบบเว็บไซต์ครบวงจร
ปฏิทินวันนี้
พฤ
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
สายตรงถึงเทศบาลตำบลบ้านดู่
แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 5 หน้า

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

มี 8 ภาพ เปิดดู 16 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓ การติดตามการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ บ้านปางลาว และบ้านป่าซาง

มี 8 ภาพ เปิดดู 7 ครั้ง
พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายในหมู่บ้าน
พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายในหมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ ทต.บ้านดู่ ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายใน

มี 44 ภาพ เปิดดู 10 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเลือกใช้น้ำดื่ม,ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
ประชาสัมพันธ์การเลือกใช้น้ำดื่ม,ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ประชาสัมพันธ์การเลือกใช้น้ำดื่ม,ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

มี 4 ภาพ เปิดดู 15 ครั้ง
โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้การป้องกันมลพิษหมอกควัน
โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้การป้องกันมลพิษหมอกควัน กลุ่ม อสม. ทั้ง 19 หมู่บ้าน ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.บ้านดู

มี 12 ภาพ เปิดดู 46 ครั้ง
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ โครงการเยี่ยมบ้าน 19 หมู่บ้าน ประจำปี 2563

มี 14 ภาพ เปิดดู 60 ครั้ง
โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน วันที่ 14 กันยายน 2563

มี 12 ภาพ เปิดดู 38 ครั้ง
โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 8-9 กันยายน 2563 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของ ชรบ. ตำบลบ้านดู่

มี 12 ภาพ เปิดดู 29 ครั้ง
กิจกรรม อถล.ประชาชนจิตอาสา ปี ๒๕๖๓
กิจกรรม อถล.ประชาชนจิตอาสา ปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร่วมกิจกรรม อถล.ประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

มี 15 ภาพ เปิดดู 21 ครั้ง
ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารของตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่
ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารของตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ วันที่ 19 ส.ค. 2563 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 21 ภาพ เปิดดู 22 ครั้ง
รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงในหมู่บ้าน
รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงในหมู่บ้าน วันที่ 7 สิงหาคม 2563

มี 63 ภาพ เปิดดู 26 ครั้ง
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ม.4 บ้านสันติ และ ม

มี 12 ภาพ เปิดดู 24 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๓ การรณรงค์การงดใช้โฟม และถุงพลาสติกในโรงเรียนและคริสตจักร ในเขตพื้นที่เทศบาล

มี 9 ภาพ เปิดดู 714 ครั้ง
ตรวจสุขภาพประจำปี 2563
ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตรวจสุขภาพประจำปี

มี 6 ภาพ เปิดดู 19 ครั้ง
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลบ้านดู่
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลบ้านดู่ ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในการป้อ

มี 27 ภาพ เปิดดู 53 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านค้าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านค้าชุมชน ลงเยี่ยมชมกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก ในร้านค้าชุมชนบ้านขัวแคร่ ม.17 ต.บ้านดู่

มี 6 ภาพ เปิดดู 37 ครั้ง
รณรงค์การคัดแยกขยะในงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓
รณรงค์การคัดแยกขยะในงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในงานวันเด็กที่โรงเรียน อนุบาล

มี 10 ภาพ เปิดดู 36 ครั้ง
การจัดการขยะอันตรายในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่
การจัดการขยะอันตรายในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดทิ้งขยะอันตรายเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 23 ภาพ เปิดดู 35 ครั้ง
การอนุรักษ์ป่าไม้
การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์ป่าไม้

มี 5 ภาพ เปิดดู 34 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน

มี 3 ภาพ เปิดดู 49 ครั้ง
กิจกรรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะสด
กิจกรรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะสด ในวันที่ 22 ส.ค.2562

มี 11 ภาพ เปิดดู 37 ครั้ง
การบริหารจัดการขยะพลาสติกในชุมชน
การบริหารจัดการขยะพลาสติกในชุมชน จัดทำศูนย์สาธิตการจัดการขยะพลาสติกในบ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ ๑๘ การอัดก้อนพลาสติก

มี 8 ภาพ เปิดดู 39 ครั้ง
กิจกรรมวันป่าไม้โลก ประจำปี ๒๕๖๓
กิจกรรมวันป่าไม้โลก ประจำปี ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมวันป่าไม้โลก บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๕ การปลูกต้นไม้ และปล่อยในหนองน้ำสาธาร

มี 9 ภาพ เปิดดู 43 ครั้ง
กิจกรรมอนุรักษ์และรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ
กิจกรรมอนุรักษ์และรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ การฝึกปฏิบัติทำ EM บอลเพื่อใช้รักษาแหล่งน้ำในชุมชน

มี 7 ภาพ เปิดดู 77 ครั้ง
การจัดการขยะเปียกโดยการหมักก๊าซชีวภาพ
การจัดการขยะเปียกโดยการหมักก๊าซชีวภาพ ส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำจุดสาธิตการหมักก๊าซชีวภาพจากยะเปียก ปี 2562

มี 7 ภาพ เปิดดู 41 ครั้ง
มอบประกาศเกีรยติคุณ การจัดขยะโดยชุมชนดีเด่น
มอบประกาศเกีรยติคุณ การจัดขยะโดยชุมชนดีเด่น มอบประกาศเกีรยติคุณให้หมู่บ้านและคริสตจักร จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ดีเด่น ปี 62

มี 4 ภาพ เปิดดู 46 ครั้ง
กิจกรรมวันป่าไม้โลก
กิจกรรมวันป่าไม้โลก วันที่ 21 มีนาคม 2562

มี 7 ภาพ เปิดดู 68 ครั้ง
รับโล่ตลาดติดดาว
รับโล่ตลาดติดดาว วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

มี 4 ภาพ เปิดดู 101 ครั้ง
งานดูดล้างท่อ
งานดูดล้างท่อ ดูดล้างท่อ วันที่ 26-02-2562

มี 7 ภาพ เปิดดู 64 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟม ใช้วัสดุธรรมชาติใส่อาหารในตลาดสดทต.
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟม ใช้วัสดุธรรมชาติใส่อาหารในตลาดสดทต. 12-18 ก.พ.63 จัดกิจกรรม ชิม ช๊อป ใช้ งดการใช้โฟมใส่อาหาร ใช้วัสดุธรรมแทน ในตลาดส

มี 10 ภาพ เปิดดู 32 ครั้ง

[1] 2 3 4 5 ถัดไป สุดท้าย

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft