เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th

พบข้อมูล 545 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ ::: 2 จากทั้งหมด 11 หน้า
วันที่ประกาศ
หัวข้อข่าว
เปิดอ่าน
08 พฤษภาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered 115
30 เมษายน 2020
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เทศบาลตำบลบ้านดู่ 121
30 เมษายน 2020
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 138
30 เมษายน 2020
 งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบ้านดู่ 132
24 เมษายน 2020
 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 171
17 เมษายน 2020
 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 165
17 เมษายน 2020
 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 256
15 เมษายน 2020
 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 117
15 เมษายน 2020
 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 104
10 เมษายน 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 157
31 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ 178
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 147
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ 138
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 135
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 134
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 120
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 116
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 114
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านดู่ ว่าด้วยจรรยาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2563 120
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 96
12 มีนาคม 2020
 รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 127
12 มีนาคม 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพัน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 131
09 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แนวทางการยืมใช้พัสดุทรัพย์สินของราชการ 148
09 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 120
09 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 138
09 มีนาคม 2020
 แบบรายงานการรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 128
04 มีนาคม 2020
 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ๖๐ วัน ปลอดการเผา 120
03 มีนาคม 2020
 เทศบาลตำบลบ้านดู่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรื้อถอนป้ายโฆษณา 131
03 มีนาคม 2020
 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหน้ากากอนามัย 155
26 กุมภาพันธ์ 2020
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านดู่ 166
22 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ 135
21 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง ประกาศใช้คูู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน / ร้องทุกข์ และแนวทางปฏิบัติการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ 161
21 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 115
21 กุมภาพันธ์ 2020
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ 107
21 กุมภาพันธ์ 2020
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 108
21 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 153
21 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 171
21 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 107
21 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 85
21 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 94
21 กุมภาพันธ์ 2020
 คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลำบลบ้านดู่ 92
21 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ 99
21 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 100
21 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 94
21 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 84
12 กุมภาพันธ์ 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 187
07 กุมภาพันธ์ 2020
 ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านดู่ ว่าด้วยจรรยาของเทศบาลตำบลบ้านดู่ 98
07 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร 106
07 กุมภาพันธ์ 2020
 ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ 104
03 กุมภาพันธ์ 2020
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ 19-20 ก.พ.2563 170

First Previous 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft