เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th

พบข้อมูล 622 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ ::: 3 จากทั้งหมด 13 หน้า
วันที่ประกาศ
หัวข้อข่าว
เปิดอ่าน
03 สิงหาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ.2560 - 2564 101
31 กรกฏาคม 2020
 เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 171
31 กรกฏาคม 2020
 โรคและภัยสุขภาพในฤดูฝน 95
31 กรกฏาคม 2020
 แนวทางปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) สำหรับหอพัก สถานศึกษา และหอพักเอกชน 95
31 กรกฏาคม 2020
 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 30 88
30 กรกฏาคม 2020
 พิชิตโรคไข้เลือดออก 92
30 กรกฏาคม 2020
 รณรงค์ตลาดโฟม งดการใช้ถุงพลาสติก 95
30 กรกฏาคม 2020
 สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก 97
30 กรกฏาคม 2020
 ข่าวสารสาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยา ที่มาพร้อมกับยุงลาย 87
30 กรกฏาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและถูกวิธี 84
24 กรกฏาคม 2020
 สื่อประชาสัมพันธ์ New normal วิถีชีวิตใหม่เพื่อป้องกันภัยโควิด-19 101
23 กรกฏาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด 19 (สสส.) 107
14 กรกฏาคม 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 138
13 กรกฏาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2563 119
13 กรกฏาคม 2020
 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 28 กรกฎาคม 2563 111
23 มิถุนายน 2020
 ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย 131
22 มิถุนายน 2020
 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับใบแจ้งยอดเงินออมประจำปี 2563 ให้แก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 138
22 มิถุนายน 2020
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรื้อถอนป้ายโฆษณาและแนวทางการติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่ 204
22 มิถุนายน 2020
 ข่าวประชาสัมพันธ์ การกำกับดูแลการปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหนาดญะมาอะห์ที่มัสยิดและการทำกิจกรรมบางอย่าง (ฉบับที่ 7/2563) 137
22 มิถุนายน 2020
 ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2563 140
16 มิถุนายน 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563 และ รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 129
16 มิถุนายน 2020
 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลบ้านดู่ 130
16 มิถุนายน 2020
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการพาณิชย์ฯ " ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 " จ.เชียงราย 130
10 มิถุนายน 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 185
04 มิถุนายน 2020
 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี พ.ศ.2563 177
19 พฤษภาคม 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 184
19 พฤษภาคม 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 189
08 พฤษภาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered 168
30 เมษายน 2020
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เทศบาลตำบลบ้านดู่ 188
30 เมษายน 2020
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 196
30 เมษายน 2020
 งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบ้านดู่ 192
24 เมษายน 2020
 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 275
17 เมษายน 2020
 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 205
17 เมษายน 2020
 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 302
15 เมษายน 2020
 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 158
15 เมษายน 2020
 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 147
10 เมษายน 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 217
31 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ 371
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 210
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ 191
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 179
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 223
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 163
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 158
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 154
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านดู่ ว่าด้วยจรรยาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2563 165
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 143
12 มีนาคม 2020
 รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 168
12 มีนาคม 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพัน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 194
09 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แนวทางการยืมใช้พัสดุทรัพย์สินของราชการ 189

 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft