เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th

พบข้อมูล 545 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ ::: 1 จากทั้งหมด 11 หน้า
วันที่ประกาศ
หัวข้อข่าว
เปิดอ่าน
14 กันยายน 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 11
08 กันยายน 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดุ่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลบ้านดู่ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563 23
08 กันยายน 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดุ่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลบ้านดู่ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 15
02 กันยายน 2020
 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563 14
31 สิงหาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 19
31 สิงหาคม 2020
 ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ปีงบประมาณ 2563 จึงขอเชิญผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมอบรมในวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.00 - 12.30 น. 18
29 สิงหาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 34
27 สิงหาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2563 23
18 สิงหาคม 2020
 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 24
18 สิงหาคม 2020
 ระเบียบ ประกาศ เพื่อรองรับภารกิจการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลบ้านดู่ ตามกฎหมายว่าด้วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 27
14 สิงหาคม 2020
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม คก. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 42
14 สิงหาคม 2020
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คก. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 35
14 สิงหาคม 2020
 ข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 27
14 สิงหาคม 2020
 มาตการรองรับการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต 22
14 สิงหาคม 2020
 ประกาศจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ 9/2563) 26
14 สิงหาคม 2020
 แนวทางการพิจารณาปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษา กรณีเกิดโรคโควิด-19 23
11 สิงหาคม 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 65
11 สิงหาคม 2020
 แจ้งประชาสัมพันธ์รูปแบบสติ๊กเกอร์บริการเก็บขยะปี 2564 32
10 สิงหาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนกรงคัดแยกขยะในงานชุมชน 35
10 สิงหาคม 2020
 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4) 31
07 สิงหาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารีบการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 51
06 สิงหาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19 39
06 สิงหาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การงดใช้โฟม ถุงพลาสติกในโรงเรียน และคริสตจักร 36
03 สิงหาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ.2560 - 2564 42
31 กรกฏาคม 2020
 เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 103
31 กรกฏาคม 2020
 โรคและภัยสุขภาพในฤดูฝน 39
31 กรกฏาคม 2020
 แนวทางปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) สำหรับหอพัก สถานศึกษา และหอพักเอกชน 41
31 กรกฏาคม 2020
 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 30 37
30 กรกฏาคม 2020
 พิชิตโรคไข้เลือดออก 38
30 กรกฏาคม 2020
 รณรงค์ตลาดโฟม งดการใช้ถุงพลาสติก 40
30 กรกฏาคม 2020
 สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก 39
30 กรกฏาคม 2020
 ข่าวสารสาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยา ที่มาพร้อมกับยุงลาย 40
30 กรกฏาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและถูกวิธี 38
24 กรกฏาคม 2020
 สื่อประชาสัมพันธ์ New normal วิถีชีวิตใหม่เพื่อป้องกันภัยโควิด-19 49
23 กรกฏาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด 19 (สสส.) 49
14 กรกฏาคม 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 71
13 กรกฏาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2563 61
13 กรกฏาคม 2020
 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 28 กรกฎาคม 2563 55
23 มิถุนายน 2020
 ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย 74
22 มิถุนายน 2020
 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับใบแจ้งยอดเงินออมประจำปี 2563 ให้แก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 82
22 มิถุนายน 2020
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรื้อถอนป้ายโฆษณาและแนวทางการติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่ 131
22 มิถุนายน 2020
 ข่าวประชาสัมพันธ์ การกำกับดูแลการปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหนาดญะมาอะห์ที่มัสยิดและการทำกิจกรรมบางอย่าง (ฉบับที่ 7/2563) 84
22 มิถุนายน 2020
 ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2563 79
16 มิถุนายน 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563 และ รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 82
16 มิถุนายน 2020
 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลบ้านดู่ 78
16 มิถุนายน 2020
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการพาณิชย์ฯ " ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 " จ.เชียงราย 76
10 มิถุนายน 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 115
04 มิถุนายน 2020
 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี พ.ศ.2563 117
19 พฤษภาคม 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 130
19 พฤษภาคม 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 119

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft