เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th

พบข้อมูล 507 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ ::: 1 จากทั้งหมด 11 หน้า
วันที่ประกาศ
หัวข้อข่าว
เปิดอ่าน
23 มิถุนายน 2020
 ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย 15
22 มิถุนายน 2020
 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับใบแจ้งยอดเงินออมประจำปี 2563 ให้แก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 15
22 มิถุนายน 2020
 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรื้อถอนป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่บ้านดู่ 23
22 มิถุนายน 2020
 ข่าวประชาสัมพันธ์ การกำกับดูแลการปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหนาดญะมาอะห์ที่มัสยิดและการทำกิจกรรมบางอย่าง (ฉบับที่ 7/2563) 16
22 มิถุนายน 2020
 ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2563 15
16 มิถุนายน 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563 และ รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19
16 มิถุนายน 2020
 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลบ้านดู่ 20
16 มิถุนายน 2020
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการพาณิชย์ฯ " ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 " จ.เชียงราย 19
10 มิถุนายน 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 47
04 มิถุนายน 2020
 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี พ.ศ.2563 32
19 พฤษภาคม 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 67
19 พฤษภาคม 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 53
08 พฤษภาคม 2020
 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered 58
30 เมษายน 2020
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เทศบาลตำบลบ้านดู่ 56
30 เมษายน 2020
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 71
30 เมษายน 2020
 งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบ้านดู่ 68
24 เมษายน 2020
 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 75
17 เมษายน 2020
 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 106
17 เมษายน 2020
 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 194
15 เมษายน 2020
 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 59
15 เมษายน 2020
 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 55
10 เมษายน 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 75
31 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ 97
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 93
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ 85
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 81
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 74
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 63
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 62
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 62
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านดู่ ว่าด้วยจรรยาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2563 65
23 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 52
12 มีนาคม 2020
 รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 77
12 มีนาคม 2020
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพัน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 77
09 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แนวทางการยืมใช้พัสดุทรัพย์สินของราชการ 95
09 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 76
09 มีนาคม 2020
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 90
09 มีนาคม 2020
 แบบรายงานการรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 83
04 มีนาคม 2020
 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ๖๐ วัน ปลอดการเผา 73
03 มีนาคม 2020
 เทศบาลตำบลบ้านดู่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรื้อถอนป้ายโฆษณา 86
03 มีนาคม 2020
 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหน้ากากอนามัย 104
26 กุมภาพันธ์ 2020
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านดู่ 118
22 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ 85
21 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง ประกาศใช้คูู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน / ร้องทุกข์ และแนวทางปฏิบัติการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ 116
21 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 78
21 กุมภาพันธ์ 2020
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ 80
21 กุมภาพันธ์ 2020
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 76
21 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 115
21 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 136
21 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศเทศบาลตำบ้านดู่ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 73

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft