เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 2 โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการ

สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่   จำนวน  2 โครงการ   โดยวิธีสอบราคา  รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  7/๒๕๕5  ลงวันที่  27  มกราคม  2555  ดังนี้

     1. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร  หมู่ที่  4   โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1  เมตร  ยาว  80  เมตร  พร้อมบ่อพัก  จำนวน  6  จุด             และเทถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  1 เมตร  ยาว  80 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  80  ตารางเมตร  

                          ราคากลางในการสอบราคา  เป็นเงิน   381,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

     2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบความลาด)   ทางเข้าซอย  2  หมู่ที่  12  ตำบลบ้านดู่   ขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาว  60 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  240  ตารางเมตร    

                          ราคากลางในการสอบราคา เป็นเงิน 110,000.- บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้             

                   ๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านดู่  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        

                   ๕.ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกับงานสอบราคาจ้างของแต่ละโครงการ  ดังนี้

                        5.1  โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร  หมู่ที่ 4  มีผลงานวงเงิน           ไม่น้อยกว่า   114,300.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

     5.2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบความลาด)   ทางเข้า  ซอย 2  หมู่ที่  12  มีผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า   33,000.- บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

/ กำหนดดูสถานที่….

 

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕5  ระหว่างเวลา                 ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกันก่อนออกเดินทางเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและนำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และคำชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้วในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่ภายหลังไม่ได้  

               กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30  เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕5  ถึงวันที่  13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕5  ณ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่  งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง)  ในวันเวลาราชการ  และในวันที่   14  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕5    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.                 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔/ว.๑๓๘๓  ลงวันที่ ๒๒  เดือน เมษายน พ.. ๒๕๔๗)   

      กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕5  ตั้งแต่เวลา ๐๙.3๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย   

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคา ราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)             ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  (ชั้นล่าง)  อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย   ระหว่างวันที่  30  เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕5  ถึงวันที่  13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕5  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓  ต่อ 108 , 126    

                             ประกาศ   ณ วันที่  30   เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕5 
                                                
                                                    นายสาธิต  แก้วรากมุข
                                             ปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
                                                นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

 
ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2012 เวลา 09:30:27 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 1501 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 14 กรกฏาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 13 กรกฏาคม 2020 )

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 28 กรกฎาคม 2563
( ประกาศเมื่อ : 13 กรกฏาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย
( ประกาศเมื่อ : 23 มิถุนายน 2020 )

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับใบแจ้งยอดเงินออมประจำปี 2563 ให้แก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
( ประกาศเมื่อ : 22 มิถุนายน 2020 )

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรื้อถอนป้ายโฆษณาและแนวทางการติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 22 มิถุนายน 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft