เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดจ้างโครงการในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 5 โครงการ
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจัดจ้างโครงการในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน  5   โครงการ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  14/๒๕๕5  ลงวันที่  19   มิถุนายน 2555  ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบ-         ความลาด) ซอย 2 บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 8  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร                หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน  230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบ-          ความลาด) ซอย 5  บ้านห้วยไม้เฮี้ย หมู่ที่ 14  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 185.00 เมตร    หนา 0.15   เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
                   ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน   335,000 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพัน-บาทถ้วน)
โครงการที่ 3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบ -        ความลาด) ซอยด้านทิศใต้วัดพระธาตุจอมสัก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 เริ่มต้นจากบ้านนายอาทิตยาพันณ์ ทิพย์รภาภรณ์ ขนาดกว้าง 3.50  เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 297.50 ตาราง-เมตร    (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
                   ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน  131,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพัน-บาทถ้วน)
โครงการที่ 4 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอย 3  บ้านโป่งพระบาท   หมู่ที่ 6   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60  เมตร    ยาว 104.00 เมตร   พร้อมบ่อพัก    จำนวน   13 จุด                (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
                   ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน  272,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพัน-บาทถ้วน)
โครงการที่ 5  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา/ทางเดินบริเวณตลาดสดเทศบาล           ตำบลบ้านดู่ บ้านสันติ หมู่ที่ 4   (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
                   ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 183,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพัน-บาทถ้วน)
 /ผู้มีสิทธิ…..
                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้             
                  ๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                   ๕.ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกับงานสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าดังนี้
                   โครงการที่ ๑ วงเงินไม่น้อยกว่า    69,000-บาท  (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
                             โครงการที่ ๒ วงเงินไม่น้อยกว่า  100,500.-บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยบาทถ้วน)  
โครงการที่ 3 วงเงินไม่น้อยกว่า    39,300.-บาท (สามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 วงเงินไม่น้อยกว่า    81,600.-บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
โครงการที่ 5 วงเงินไม่น้อยกว่า    54,900.-บาท (ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕5  ระหว่างเวลา                 ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกันก่อนออกเดินทางเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและนำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และคำชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้วในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่ภายหลังไม่ได้ 
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  19 เดือน  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕5  ถึงวันที่  2  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕5  ณ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่ งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง) ในวันเวลาราชการ และในวันที่   3  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕5    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้.-  
                        - โครงการที่ 1  ตั้งแต่เวลา 09.35 น. ถึง 10.0๐ น.  
                        - โครงการที่ 2  ตั้งแต่เวลา 10.05 น. ถึง 10.3๐ น.  
                        - โครงการที่ 3  ตั้งแต่เวลา 10.35 น. ถึง 11.0๐ น.  
                        - โครงการที่ 4  ตั้งแต่เวลา 11.05 น. ถึง 11.3๐ น.  
                        - โครงการที่ 5  ตั้งแต่เวลา 11.35 น. ถึง 12.0๐ น.  
          กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕5  ตั้งแต่เวลา             ๐๙.3๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)             (ต่อโครงการ)  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ (ชั้นล่าง)  อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 19 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕5  ถึงวันที่  2 เดือน กรกฎาคม                 พ.ศ. ๒๕๕5  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ 108 , 126   
                             ประกาศ   ณ วันที่   19   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕5  
 
 
 
 
 
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 12:59:35 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 1032 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๑
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๑๙ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย ๕๐๒๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft