เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดจ้างโครงการในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 4 โครงการ
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจัดจ้างโครงการในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน  4   โครงการ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  16/๒๕๕5  ลงวันที่  26   มิถุนายน 2555  ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบ- ความลาด) ซอย 5 บ้านขัวแคร่ หมู่ที่ 1   ขนาดกว้าง   4.00  เมตร   ยาว   208.00 เมตร               หนา 0.15   เมตร    หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 832.00 ตารางเมตร     (ตามรูปแบบและรายการ                  ที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
     งบประมาณ  377,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบ-          ความลาด) ซอย 13 บ้านปางลาว หมู่ที่ 10   ขนาดกว้าง 3.50  เมตร ยาว 230.00 เมตร     หนา 0.15   เมตร    หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805.00 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการ            ที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
                        งบประมาณ   353,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบ-            ความลาด) ซอย 8    บ้านปางลาว หมู่ที่ 10  ขนาดกว้าง   4.00  เมตร   ยาว   100.00  เมตร              หนา 0.15 เมตร    หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
                        งบประมาณ  182,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบ-            ความลาด) จากบ้านเลขที่ 58 ถึงบ้านเลขที่ 198 บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 19  ขนาดกว้าง   4.00  เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร  (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
                        งบประมาณ  278,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 
  
                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้             
                  ๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                   ๕.ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกับงานสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าดังนี้
                   โครงการที่ ๑ วงเงินไม่น้อยกว่า  113,100.-บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อย-บาทถ้วน)  
                             โครงการที่ ๒ วงเงินไม่น้อยกว่า  105,900.-บาท (หนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
โครงการที่ 3 วงเงินไม่น้อยกว่า    54,600.-บาท (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 วงเงินไม่น้อยกว่า    83,400.-บาท (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  10  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕5  ระหว่างเวลา                 ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกันก่อนออกเดินทางเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและนำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และคำชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้วในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่ภายหลังไม่ได้  
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  27 เดือน  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕5  ถึงวันที่  10  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕5  ณ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่ งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง) ในวันเวลาราชการ และในวันที่   11  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕5    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้.-   
                        - โครงการที่ 1  ตั้งแต่เวลา 10.05 น. ถึง 10.3๐ น.  
                        - โครงการที่ 2  ตั้งแต่เวลา 10.35 น. ถึง 11.0๐ น.  
                        - โครงการที่ 3  ตั้งแต่เวลา 11.05 น. ถึง 11.3๐ น.  
                        - โครงการที่ 4  ตั้งแต่เวลา 11.35 น. ถึง 12.0๐ น.  
          กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 12 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕5  ตั้งแต่เวลา             ๐๙.3๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 
 
/ ผู้สนใจ…
 
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)             (ต่อโครงการ)  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ (ชั้นล่าง)  อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕5 ถึงวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม                 พ.ศ. ๒๕๕5  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ 108, 126   
                             ประกาศ   ณ วันที่   27   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕5  
 
 
ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2012 เวลา 16:08:44 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 42 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๑
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๑๙ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย ๕๐๒๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft