เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดจ้างโครงการในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 5 โครงการ
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจัดจ้างโครงการในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน  5   โครงการ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  19/๒๕๕5  ลงวันที่   17 สิงหาคม 2555  ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนรอบๆ หนองป่ายางมนพร้อมปรับภูมิทัศน์ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านป่าแฝก ขนาดกว้าง ๖.00  เมตร ยาว 2๖๗.00 เมตร    หนา 0.15   เมตร   หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๒.00 ตารางเมตร   (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณ ๑๘๗,000.-บาท   (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 11 บ้านต้นลุง  หน้าศาลพ่อปู่ถึงหน้าบ้าน       
นางสมจิตร แดงสุวรรณ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบความลาด) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณ ๔๖๕,000.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 
โครงการที่ 3โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ดอยปู่ไข่ หมู่ที่ 1๓ บ้านหัวฝาย
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมห้องน้ำจำนวน ๒ ห้อง (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณ ๓๖๒,๔00.-บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
 
โครงการที่ 4โครงการก่อสร้างอาคารสปา หลังที่ ๑ บริเวณน้ำพุร้อนโป่งพระบาท หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งพระบาท ขนาดกว้าง ๖.๒๐ เมตร ยาว ๑๐.๒๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 
 โครงการที่ ๕ โครงการก่อสร้างถังดักตะกอนประปาภูเขา หมู่ที่ 1๓ บ้านหัวฝาย ขนาด ๓.๐๐  เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณ ๒๕๑,๓๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้             
                  ๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                   ๕.ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกับงานสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าดังนี้
                           โครงการที่ ๑ วงเงินไม่น้อยกว่า    56,100.-บาท   (ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
                           โครงการที่ ๒ วงเงินไม่น้อยกว่า  139,500.-บาท   (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
โครงการที่ 3 วงเงินไม่น้อยกว่า  108,720.-บาท   (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 วงเงินไม่น้อยกว่า    90,000.-บาท   (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 5 วงเงินไม่น้อยกว่า    75,390.-บาท   (เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  31 สิงหาคม 2555  ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกันก่อนออกเดินทางเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและนำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และคำชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้วในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่ภายหลังไม่ได้    
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  17 สิงหาคม 2555   ถึงวันที่ 31  สิงหาคม 2555   ณ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่ งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง) ในวันเวลาราชการ และในวันที่ 3กันยายน 2555  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้.-    
                        - โครงการที่ 1  ตั้งแต่เวลา 10.05 น. ถึง 10.3๐ น.  
                        - โครงการที่ 2  ตั้งแต่เวลา 10.35 น. ถึง 11.0๐ น.  
                        - โครงการที่ 3  ตั้งแต่เวลา 11.05 น. ถึง 11.3๐ น.  
                        - โครงการที่ 4  ตั้งแต่เวลา 11.35 น. ถึง 12.0๐ น.  
                        - โครงการที่ 5  ตั้งแต่เวลา 12.05 น. ถึง 12.3๐ น.                  
          กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  4 กันยายน 2555    ตั้งแต่เวลา  ๐๙.3๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) (ต่อโครงการ)  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ (ชั้นล่าง)  อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2555   ถึงวันที่ 31  สิงหาคม 2555   ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ 108, 126   
                             ประกาศ   ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2555   
 
 
 
 
 
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2012 เวลา 13:58:09 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 929 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๑
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๑๙ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย ๕๐๒๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft