เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  โดยวิธีสอบราคา   สำหรับก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา จำนวน 2 หลัง ดังนี้
                                   1.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษาบ้านหัวฝาย       หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 11.50 เมตร โดยใช้แรงงานราษฎร  บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 13     รวมเป็นเงิน  150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                                     2.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน   84 พรรษา              บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร โดยใช้แรงงานราษฎร บ้านเหล่า-พัฒนา หมู่ที่ 14  รวมเป็นเงิน150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                      
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล               ตำบลบ้านดู่ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่  14 กันยายน 2555 ณ  กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ (ชั้นล่าง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันราชการ และในวันที่  17 กันยายน 2555 ตั่งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  
          กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 18 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา  09.30 น.              เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ (ชั้นล่าง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่  14 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5370-3653 ต่อ 108 , 126 โทรสาร ต่อ 101
                                                ประกาศ   ณ   วันที่ 31 สิงหาคม 2555 
 
 
 
ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2012 เวลา 21:48:56 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 950 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๑
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๑๙ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย ๕๐๒๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft