เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดจ้างโครงการในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 4 โครงการ
                          ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจัดจ้างโครงการในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน  4   โครงการ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 21/๒๕๕5  ลงวันที่ 3 กันยายน 2555 ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง ขนาดกว้าง 8.00  เมตร ยาว 12.00 เมตร (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณเป็นเงิน 100,000.-บาท   (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
โครงการที่ 2โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโป่ง-น้ำตก ขนาดกว้าง 12.๐๐ เมตร   ยาว   20.00 เมตร   (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณ เป็นเงิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)
โครงการที่ 3 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 4 บ้านสันติ (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณ เป็นเงิน   193,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)                     
 
 โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันติขนาดกว้าง 12.๐๐ เมตร   ยาว   18.00 เมตร สูง 4.70 เมตร  (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณ เป็นเงิน   499,800.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)                    
                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้             
                  ๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                     ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                   ๕.ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกับงานสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าดังนี้
                   โครงการที่ ๑ วงเงินไม่น้อยกว่า    30,000.-บาท   (สามหมื่นบาทถ้วน)  
                   โครงการที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่า    60,000.-บาท   (หกหมื่นบาทถ้วน)
                 
โครงการที่ 3 วงเงินไม่น้อยกว่า    57,900.-บาท   (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)โครงการที่ 4 วงเงินไม่น้อยกว่า 149,940.-บาท   (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่. 14 กันยายน 2555  ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกันก่อนออกเดินทางเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและนำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และคำชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้วในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่ภายหลังไม่ได้    
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 3 กันยายน 2555  ถึงวันที่  14 กันยายน 2555 ณ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่ งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง) ในวันเวลาราชการ และในวันที่   17 กันยายน 2555 ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้.-    
                        - โครงการที่ 1  ตั้งแต่เวลา 10.05 น. ถึง 10.3๐ น.  
                        - โครงการที่ 2  ตั้งแต่เวลา 10.35 น. ถึง 11.0๐ น.  
                        - โครงการที่ 3  ตั้งแต่เวลา 11.05 น. ถึง 11.3๐ น.  
                        - โครงการที่ 4  ตั้งแต่เวลา 11.35 น. ถึง 12.0๐ น.            
          กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 18 กันยายน 2555  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.3๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)   (ต่อโครงการ)  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ (ชั้นล่าง)  อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2555  ถึงวันที่  14 กันยายน 2555   ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ 108, 126   
                             ประกาศ   ณ วันที่ 3 กันยายน 2555     
 
 
 
 
 
ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2012 เวลา 21:51:14 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 1010 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๗
( ประกาศเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมยยายผิวขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒
( ประกาศเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft