เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดจ้างโครงการในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 4 โครงการ
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจัดจ้างโครงการในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน  4   โครงการ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 22/๒๕๕5   ลงวันที่  กันยายน  2555  ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่ หมู่ที่ 3 ซอย 3 ขนาดกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50  เมตร ยาวข้างละ 427.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 427 ตารางเมตร  (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณเป็นเงิน 254,000.-บาท   (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้าง ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแม่น้ำงาม   บ้านป่ากุ๊ก   หมู่ที่ 15 ขนาดสันฝายสูง   1.50   เมตร   ผนังข้างสูง   3.00 เมตร ความกว้างของฝาย 13.00 เมตร (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณ เป็นเงิน 467,000.-บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
 
โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านสันต้นก๊อ หมู่ที่ 16 ค่าก่อสร้าง ถังกรองขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 3.70 เมตร และถังเก็บน้ำใสใต้ดิน ชนิดไฟเบอร์  ขนาด  10 ลูกบาศก์เมตร   (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)งบประมาณ เป็นเงิน   297,500.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวแคร่ หมู่ที่ 17 ปากทางซอย 7 ถึงร่องน้ำสนามบิน ขนาดกว้าง 0.22 เมตร   ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 191.00 เมตร  (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณ เป็นเงิน   486,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)        
                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้             
                  ๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 
 
 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                   ๕.ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกับงานสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าดังนี้
                   โครงการที่ ๑ วงเงินไม่น้อยกว่า  12,700.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
                             โครงการที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่า  23,350.-บาท (สองหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
โครงการที่ 3 วงเงินไม่น้อยกว่า 14,875.-บาท  (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 วงเงินไม่น้อยกว่า    24,300.-บาท   (สองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 21 กันยายน  2555   ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกันก่อนออกเดินทางเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและนำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และคำชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้วในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่ภายหลังไม่ได้    
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 กันยายน  2555  ถึงวันที่  21 กันยายน  2555  ณ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่ งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง) ในวันเวลาราชการ และในวันที่  24 กันยายน  2555    ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้.-    
                        - โครงการที่ 1  ตั้งแต่เวลา 10.05 น. ถึง 10.3๐ น.  
                        - โครงการที่ 2  ตั้งแต่เวลา 10.35 น. ถึง 11.0๐ น.  
                        - โครงการที่ 3  ตั้งแต่เวลา 11.05 น. ถึง 11.3๐ น.  
                        - โครงการที่ 4  ตั้งแต่เวลา 11.35 น. ถึง 12.0๐ น.                   
          กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่25  กันยายน  2555   ตั้งแต่เวลา  ๐๙.3๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)   (ต่อโครงการ)  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ (ชั้นล่าง)  อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่  7 กันยายน  2555   ถึงวันที่  21 กันยายน  2555  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ 108, 126   
                             ประกาศ   ณ วันที่ 7 กันยายน  2555      
 
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2012 เวลา 14:42:56 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 997 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๗
( ประกาศเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมยยายผิวขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒
( ประกาศเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft