เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 4 โครงการ
ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่   อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย   ได้ดำเนินการสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่   จำนวน   5 โครงการ    ตามประกาศสอบราคา           ลงวันที่    17 สิงหาคม ๒๕๕5   และเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  19/๒๕๕5  ดังนี้.-
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนรอบ ๆ หนองป่ายางมนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้าง
ถนนหินคลุก    หมู่ที่   9   บ้านป่าแฝก  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 267.00 เมตร หนา 0.15 เมตร    หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า   1,602.00 ตารางเมตร   
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบความลาด)    
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 46.00 เมตร    หนา 0.15 เมตร   หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184    ตารางเมตร    และก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยาง แบบ ASPHALTIC CONCRETE ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร สถานที่หน้าศาลพ่อปู่ถึงบ้านนางสมจิตร   แดงสุวรรณ    หมู่ที่ 11
 โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ดอยปู่ไข่ หมู่ที่   13   บ้านหัวฝาย  
ขนาดกว้าง 6.00   เมตร   ยาว 12.00 เมตร    พร้อมห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง  
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างอาคารสปา หลังที่ 1   บริเวณน้ำพุร้อนโป่งพระบาท
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งพระบาท ขนาดกว้าง 6.20 เมตร ยาว 10.20 เมตร สูง 3.00 เมตร 
โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถังดักตะกอนประปูเขา   หมู่ที่ 13 บ้านหัวฝาย   ขนาด
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว 4.00  เมตร  สูง 2.00  เมตร
เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอยกเลิกประกาศสอบราคา ลงวันที่    17 สิงหาคม ๒๕๕5   และ
เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  19/๒๕๕5    จำนวน 4 โครงการ   ดังต่อไปนี้
เนื่องจากโครงการ ที่ 1  มีผู้มาติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.      หจก.เย็นจิตรก่อสร้าง
2.      หจก.หนองบัวแดงก่อสร้าง
3.      หจก.สุขภาพัฒน์
4.      ร้านกานดาพาณิชย์
5.      หจก.ชียงราย ช.กิจเจริญ
6.      หจก.ธนวัฒน์พัฒนกิจ 
แต่ไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคาจ้าง
 
 
 
 
 
โครงการที่ 2   มีผู้มาติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.      หจก.เย็นจิตรก่อสร้าง
2.      หจก.หนองบัวแดงก่อสร้าง
3.      หจก.สุขภาพัฒน์
4.      ร้านกานดาพาณิชย์
5.      หจก.ชียงราย ช.กิจเจริญ
6.      หจก.ธนวัฒน์พัฒนกิจ 
แต่ไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคาจ้าง
โครงการที่ 3 และ 4 ไม่มีผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง
 เทศบาลตำบลบ้านดู่   จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการดังกล่าว   เพื่อเทศบาล
จะได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป   
                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2012 เวลา 15:03:49 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 910 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๑
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๑๙ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย ๕๐๒๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft