เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลบ้านดู่
                      ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ย บ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลบ้านดู่  หมู่ที่  6  บ้านโป่งพระบาท  ตำบลบ้านดู่  รายละเอียดตามคุณลักษณะของปริมาณงานและราคากลางงาน จ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2556  ตามแนบท้ายประกาศ

ราคากลางในการจัดจ้างต่อเดือน เป็นเงิน  55,000.- บาท  (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   ตั้งแต่เดือน  ธันวาคม 2555  ถึง เดือน กันยายน  2556  ระยะเวลา  10 เดือน   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  550000.-บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  1/๒๕๕6  ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน  2555 ดังนี้

                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้             

                   ๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านดู่  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        

                   ๕.ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้านงานปรับเกลี่ยบ่อทิ้งขยะ  และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกับงานสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  82,500.-บาท  (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  19  พฤศจิกายน  2555 ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกันก่อนออกเดินทางเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและนำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และคำชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้วในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่ภายหลังไม่ได้ 

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  8  พฤศจิกายน  2555  ถึงวันที่  21  พฤศจิกายน  2555  ณ  กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่    งานพัสดุและทรัพย์สิน   (ชั้นล่าง)   ในวันเวลาราชการ    และในวันที่   22  พฤศจิกายน  2555   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ถึง 12.0๐ น.                                 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  23  พฤศจิกายน  2555  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.0๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  (ชั้นล่าง)  อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่  8  พฤศจิกายน  2555  ถึงวันที่  21  พฤศจิกายน  2555  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓  ต่อ 108, 126   

                             ประกาศ   ณ วันที่  8  พฤศจิกายน  2555   


คุณลักษณะของปริมาณงานและราคากลางงานจ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลบ้านดู่

ประจำปีงบประมาณ 2556

 1.ปริมาณงานที่ต้องดำเนินการต่อเดือน

          1.1 ปรับเกลี่ยขยะลงหลุมขยะปริมาณไม่น้อยกว่า  1,710  ลูกบาศก์เมตร

          1.2 ภายในบริเวณบ่อขยะจะต้องไม่มีสีสภาพของกองขยะสุมอยู่

          1.3 ในระหว่างงวด จะต้องไม่มีขยะล้นออกมานอกบ่อขยะและล้นออกมาสู่ถนนสาธารณะ สร้างความเดือนร้อนแก่การสัญจรประชาชน

          1.4 ในระหว่างงวดจะต้องปรับเกลี่ยขยะให้รถบรรทุกขยะสามารถเข้าบ่อขยะและเททิ้งขยะได้โดยสะดวกตลอดเวลา

ราคากลางในการจัดจ้างต่อเดือน เป็นเงิน  55,000.- บาท  (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   ตั้งแต่เดือน  ธันวาคม 2555  ถึง เดือน กันยายน  2556  ระยะเวลา  10 เดือน   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  550000.-บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  


 

 
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:38:43 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 2810 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๗
( ประกาศเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมยยายผิวขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒
( ประกาศเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft