เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวลาดยาง Asphaltic concrete ถนนสาย ๑๑๕๑
              ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ 18 มกราคม ๒๕๕๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวลาดยาง Asphaltic concrete ถนนสาย ๑๑๕๑ วงเงินงบประมาณ  ๙,๙๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)กำหนดให้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย)ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้ายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ ราย มีผู้ค้าผ่านการคัดเลือกให้เข้าประมูลราคา จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้
๑.      หจก. ๓ ส เอเซีย
๒.      หจก. เอ เอ็น วี สำรวจและรังวัด
๓.      บริษัทศรีภูมิการโยธา จำกัด
๔.      บริษัท ส. เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด
๕.      บริษัทเชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
๖.      หจก.ธนะวงค์กรุ๊ป
๗.      หจก.จักรทวีคอนสตรัคชั่น
๘.      หจก.สยามซีวิลซัพพลาย
๙.      หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง
๑๐.  หจก.พัฒนานุภาพก่อสร้าง
               กำหนดการประมูลในวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น. ปรากฏว่าบริษัทเชียงรายแลนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลในวงเงิน ๗,๔๘๙,๘๙๘.๐๐ บาท       (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)  
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:18:15 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 782 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๑
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๑๙ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย ๕๐๒๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft