เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 6 โครงการ
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 6   โครงการ   โดยวิธีสอบราคา ดังนี้.-
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบลาด) หมู่ที่ 7 ซอย 3 เริ่มต้นจากบ้านเลขที่ 79/2 ถึงบ้านพักคริสตจักรโป่งน้ำตก  ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405.00 ตารางเมตร    (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด) 
ราคากลางในการก่อสร้าง 196,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน 191,700.-บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย-บาทถ้วน)
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบลาด) หมู่ที่ 8 ซอย 7 เริ่มต้นจากปากซอย 7    ถึงบ้านเลขที่ 52   (ตำหนักพ่อขุนเม็งราย)    ขนาดความกว้าง   4.00 เมตร   ยาว   205.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร    หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า    820.00 ตารางเมตร     (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)  
ราคากลางในการก่อสร้าง 404,000.-บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน)
วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน    382,000.-บาท    (สามแสนแปดหมื่นสองพัน- บาทถ้วน)
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบลาด) หมู่ที่ 8 ซอย 10 เริ่มต้นจากปากซอย 10 ถึงบ้านเลขที่ 35 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด) 
ราคากลางในการก่อสร้าง 113,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน    109,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบลาด) หมู่ที่ 9 ซอย 1   บ้านป่าบง  ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00  ตารางเมตร   (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด) 
ราคากลางในการก่อสร้าง 187,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน    181,600.-บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหก-ร้อยบาทถ้วน)
โครงการที่ 5  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบลาด)    หมู่ที่ 13              ซอย 9 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า    300.00 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)   
ราคากลางในการก่อสร้าง 147,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน 143,300.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อย-บาทถ้วน)         
โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบลาด) หมู่ที่ 13 ซอย 10 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร   ยาว 115.00 เมตร     หนา 0.15 เมตร    หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)   
ราคากลางในการก่อสร้าง 226,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน 219,800.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อย-บาทถ้วน)     
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้               
                  ๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้          
                   ๕.ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกับ งานสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าดังนี้  
                   โครงการที่ ๑ วงเงินไม่น้อยกว่า    57,000.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)     
                             โครงการที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่า  110,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 3 วงเงินไม่น้อยกว่า  32,000.-บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 วงเงินไม่น้อยกว่า  54,000.-บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
โครงการที่ 5 วงเงินไม่น้อยกว่า  42,000.-บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 6 วงเงินไม่น้อยกว่า  65,000.-บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 1 กรกฎาคม  2556  ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา   ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกันก่อนออกเดินทางเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกองช่าง  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและช่างผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้นำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และคำชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้วในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่ ภายหลังไม่ได้        
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  18 มิถุนายน  2556 ถึงวันที่  19 มิถุนายน 2556 ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย              ในวันที่   20 มิถุนายน  2556 ถึงวันที่  1  กรกฎาคม  2556    ตั้งแต่เวลา 8.30 น.  ถึง 16.30 น.           ณ  งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง) กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่   ในวันเวลาราชการ  และในวันที่   2 กรกฎาคม  2556   ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น.  ณ  งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง)  กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่     
                   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  3 กรกฎาคม  2556 ตั้งแต่เวลา  ๐๙.3๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ   ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)             (ต่อโครงการ)  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ (ชั้นล่าง)  อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่  18 มิถุนายน  2556 ถึงวันที่  1 กรกฎาคม  2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ 126   
                             ประกาศ   ณ วันที่   18   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2556     
 
 
ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 17:32:18 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 524 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๑
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๑๙ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย ๕๐๒๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft