เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 7 โครงการ
 ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่  จำนวน  7  โครงการ   โดยวิธีสอบราคา ดังนี้.-

โครงการที่ 1  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบลาด)  หมู่ที่  1 ซอย 5  ตั้งแต่ซอยหน้าบ้านนายคำป้อ  ใจชุ่ม   บ้านเลขที่ 402   จนถึงหน้าบ้านนายเกียรติศักดิ์   ไพศาลยศกุล   บ้านเลขที่ 502  ขนาดความกว้าง  4.00 เมตร  ยาว   120.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า  480.00  ตารางเมตร    (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)  

ราคากลางในการก่อสร้าง   237,000.-บาท  (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน   207,000.-บาท  (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบลาด)  หมู่ที่  5  ซอย  7  ขนาดความกว้าง   4.00 เมตร   ยาว 165.00 เมตร   หนา  0.15  เมตร   หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  660.00   ตารางเมตร     (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด) 

ราคากลางในการก่อสร้าง   320,000.-บาท  (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน   320,000.-บาท  (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

 

โครงการที่ 3  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบลาด)  หมู่ที่ 10 ซอย  17/1  ขนาดความกว้าง  4.00  เมตร ยาว  188.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  752.00  ตารางเมตร  (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)

ราคากลางในการก่อสร้าง   370,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน   370,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ 4  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบลาด)  หมู่ที่  14   ขนาดความกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  200.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  800.00  ตารางเมตร  (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)

ราคากลางในการก่อสร้าง   394,000.-บาท  (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน  389,000.-บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   

 

 

โครงการที่ 5  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบลาด)  หมู่ที่  16  จุดเริ่มต้นปากซอยถนนลาดยาง  ถึงบ้านเลขที่  14    ขนาดความกว้าง  4.00 เมตร ยาว  80.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า   320.00 ตารางเมตร  (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)

ราคากลางในการก่อสร้าง   153,000.-บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน  150,000.-บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)         

โครงการที่ 6  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบลาด)  หมู่ที่  19  ซอย  8/1  เริ่มต้นจากบ้านเลขที่  42  ถึงบ้านเลขที่  84  ขนาดความกว้าง  3.00  เมตร    ยาว  77.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร    หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  231.00  ตารางเมตร  (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)     

ราคากลางในการก่อสร้าง   113,000.-บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน 111,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)      

โครงการที่ 7  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบลาด)  หมู่ที่  19  ซอย  3  สันป่าสัก  เริ่มต้นจากถนนทางออกสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย   ถึงคริสตจักรเชเว่นเดย์แอ็ดเวนติสเชียงราย    ขนาดความกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  187.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร    หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  748.00  ตารางเมตร  (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)     

ราคากลางในการก่อสร้าง   363,000.-บาท  (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน 352,000.-บาท  (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)       

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้               

                   ๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านดู่  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้          

                   ๕.ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกับ งานสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าดังนี้   

                   โครงการที่ ๑ วงเงินไม่น้อยกว่า  100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

                             โครงการที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่า  160,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ 3 วงเงินไม่น้อยกว่า  180,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ 4 วงเงินไม่น้อยกว่า  190,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ 5 วงเงินไม่น้อยกว่า   70,000.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ 6 วงเงินไม่น้อยกว่า   50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ 7 วงเงินไม่น้อยกว่า  170,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  31 กรกฎาคม   2556   ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา   ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกันก่อนออกเดินทางเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกองช่าง   สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและช่างผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้นำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และคำชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้วในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่  ภายหลังไม่ได้        

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17  กรกฎาคม  2556  ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ในวันที่  19  กรกฎาคม  2556  ถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2556    ตั้งแต่เวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น.           ณ  งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง)    กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่   ในวันเวลาราชการ    และในวันที่   1  สิงหาคม   2556   ตั้งแต่เวลา  8.30 น.  ถึง 12.00 น.  ณ  งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง)   กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่     

                   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  2  สิงหาคม   2556  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.3๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ   ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)             (ต่อโครงการ)  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  (ชั้นล่าง)  อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่  17  กรกฎาคม  2556  ถึงวันที่  31 กรกฎาคม   2556  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓  ต่อ 126   

                             ประกาศ   ณ วันที่   17   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556      

 

 

 

 

 
ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2013 เวลา 17:57:28 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 66 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๗
( ประกาศเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมยยายผิวขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒
( ประกาศเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft