เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่
 ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่    มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่  จำนวน  4   โครงการ   โดยวิธีสอบราคา ดังนี้.-

โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฌาปนสถาน  หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดู่ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า   1,530  ตารางเมตร   (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)  

ราคากลางในการก่อสร้าง  559,000.-บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน   500,000.-บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)

 

โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 15  ตำบลบ้านดู่ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า   1,530  ตารางเมตร   (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)    

ราคากลางในการก่อสร้าง  559,000.-บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน   500,000.-บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)

โครงการที่ 3   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด  หมู่ที่ 10  ฝั่งขวา  เริ่มตั้งแต่บ้านนายมงคล  แสงศรีจันทร์  บ้านเลขที่  212  ถึงลำเหมืองหนองครกร่อง  ฝั่งซ้าย  เริ่มตั้งแต่บ้านนายบุญเสริม  ต่างใจ  บ้านเลขที่  675  ถึงลำเหมืองหนองครกร่อง   ขนาดปากรางกว้าง  0.40  เมตร ลึกเฉลี่ย  0.50 – 0.80 เมตร   รวมความยาวทั้งหมด  261.00  เมตร   (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด) 

ราคากลางในการก่อสร้าง  649,000.-บาท  (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน  637,000.-บาท  (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

โครงการที่ 4  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบความลาด)   หมู่ที่  1  ซอย  6/2  แยกขวาถึงบ้านเลขที่ 315  ความกว้าง  4.00  เมตร   ความยาว  68.00  เมตร  ความหนา  0.15  เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  272.00  ตารางเมตร  (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)   

ราคากลางในการก่อสร้าง  เป็นเงิน   134,000.-บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน  132,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้              

๑.      เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2.        หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.        คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4.        ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                    5.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

                    6.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านดู่  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้          

                   7.  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกับ งานสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าดังนี้   

                   โครงการที่ ๑ วงเงินไม่น้อยกว่า   250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)     

                             โครงการที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่า   250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)    

โครงการที่ 3 วงเงินไม่น้อยกว่า   300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)

โครงการที่ 4 วงเงินไม่น้อยกว่า     60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  21  สิงหาคม   2556   ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา   ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกันก่อนออกเดินทางเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกองช่าง   สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและช่างผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้นำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และคำชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้วในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่  ภายหลังไม่ได้        

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  สิงหาคม   2556   ถึงวันที่  8  สิงหาคม   2556   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย               ในวันที่  9   สิงหาคม  2556   ถึงวันที่  21 สิงหาคม 2556   ตั้งแต่เวลา  8.30 น.  ถึง  16.30 น.           ณ  งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง)  กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่   ในวันเวลาราชการ   และในวันที่   22  สิงหาคม   2556   ตั้งแต่เวลา  8.30 น.  ถึง 12.00 น.  ณ  งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง)   กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่    

 

                   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  23  สิงหาคม   2556   ตั้งแต่เวลา  ๐๙.3๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาดังต่อไปนี้

โครงการที่ ๑ ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

                                       โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ 1,๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)       

โครงการที่ 4 ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  (ชั้นล่าง)  อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่  7  สิงหาคม   2556   ถึงวันที่  21  สิงหาคม   2556   ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓  ต่อ 126   

                             ประกาศ   ณ วันที่   7   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556   

 

 

 

 

 
ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2013 เวลา 15:52:53 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 499 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๑
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๑๙ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย ๕๐๒๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft