เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่
 ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่    มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่  จำนวน  4  โครงการ   โดยวิธีสอบราคา ดังนี้.-

โครงการที่ 1    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมเทลานคอนกรีตภายในบริเวณสุสาร            หมู่ที่  1  บ้านขัวแคร่   หมู่ที่  14  และหมู่ที่  17  กว้าง  30.00  เมตร  ยาว  69.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า   2,070 ตารางเมตร   (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด) 

ราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน   1,000,000.-บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน  1,000,000.-บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบความลาด) หมู่ที่ 4  ซอย 8  ขนาดกว้าง  3.30  เมตร   ยาว  104.00  เมตร   หนา  0.15 เมตร   หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า   343.00 ตารางเมตร   (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด) 

ราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน   110,000.-บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน  110,000.-บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

 

โครงการที่ 3  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านดู่  หมู่ที่  6  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  180.00  เมตร   หนา  0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า   720 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)

ราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน    355,000.-บาท  (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน   355,000.-บาท  (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

โครงการที่ 4  โครงการขยายผิวจราจร  คสล. หมู่ที่  8  ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย  1.50  เมตร   ยาว  350.00  เมตร    หนาโดยเฉลี่ย  0.15  เมตร   หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า   525.00  ตารางเมตร   (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด) 

ราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน   264,000.-บาท   (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน   264,000.-บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้               

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 

                   2. หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   5.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                   6.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านดู่  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้          

                   7.  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกับ งานสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าดังนี้         

                   โครงการที่ ๑ วงเงินไม่น้อยกว่า    500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

                   โครงการที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่า      55,000.-บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    

                   โครงการที่ 3 วงเงินไม่น้อยกว่า    170,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

                  โครงการที่ 4 วงเงินไม่น้อยกว่า    130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)    

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  11  กันยายน  2556  ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา   ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกันก่อนออกเดินทางเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกองช่าง   สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและช่างผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้นำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และคำชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้วในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่  ภายหลังไม่ได้        

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  29 สิงหาคม  2556  ถึงวันที่ 30 สิงหาคม  2556  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย               ในวันที่  2  กันยายน  2556  ถึงวันที่  11  กันยายน  2556  ตั้งแต่เวลา  8.30 น.  ถึง 16.30 น.           ณ  งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง)  กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่   ในวันเวลาราชการ   และในวันที่ 12 กันยายน  2556   ตั้งแต่เวลา  8.30 น.  ถึง 12.00 น.  ณ  งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง)   กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่    

                   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  13  กันยายน  2556  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.3๐ น.            เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาดังนี้.-

                   โครงการที่ ๑  ราคาชุดละ   1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)

                  โครงการที่ 2  ราคาชุดละ      500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)

                   โครงการที่ 3  ราคาชุดละ      500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)

                   โครงการที่ 4  ราคาชุดละ      500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)

 ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  (ชั้นล่าง)  อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่  29  สิงหาคม  2556  ถึงวันที่   11  กันยายน  2556  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓  ต่อ 12โทรสาร ต่อ  110 

                             ประกาศ   ณ วันที่  29  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556      

 

                                                                                                

 

 

 
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 15:30:14 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 451 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๗
( ประกาศเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมยยายผิวขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒
( ประกาศเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft