เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่    อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบลบ้านดู่”   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร (รถตู้)   ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (หลังคาสูง)   เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขับเคลื่อน   2 ล้อ (4X2) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. พร้อมเทอร์โบ  
ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงิน   1,232,400.-บาท   (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)         
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้              
1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล               ตำบลบ้านดู่ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 24 ตุลาคม  2556 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย              ในวันที่ 28  ตุลาคม  2556 ถึงวันที่ 6  พฤศจิกายน  2556  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.           ณ  งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง) กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่   ในวันเวลาราชการ   และในวันที่ 7  พฤศจิกายน  2556  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น.  ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง)   กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่    
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  8 พฤศจิกายน  2556ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป   ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาใน ราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่  (ชั้นล่าง)  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 6  พฤศจิกายน  2556  ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ www.bandu.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5370-3653 ต่อ   126 โทรสาร  ต่อ 110   
                             ประกาศ   ณ วันที่ 24  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2556รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
รถรถโดยสาร (รถตู้)
………………………………………………………………………………………………………………
 
 
1. ลักษณะทั่วไป
1.1 รถโดยสาร(รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง หลังคาสูง
1.2 เครื่องยนต์ (ดีเซล) 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  
1.3 ระบบขับเคลื่อน แบบเกียร์ธรรมดา 5 สปีด 
1.4 ระบบความปลอดภัย ระบบเบรก ABS มีไฟตัดหมอกหน้า
1.5 เบาะหนังทุกที่นั่งและติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่นั่งตอนหน้าและห้องโดยสารตอนหลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
 
2.อุปกรณ์ภายในและภายนอกรถ
2.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงาน
2.2 พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้
2.3 กระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติ
2.4 พื้นห้องโดยสารปูด้วยดูราฟลอร์ บุแผงด้านข้างและฝาท้ายภายในตัวรถ พร้อมติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู่ทั้งคัน
2.5 มีเซ็นทรัลล็อก/รีโมทควบคุมการล็อกประตู
2.6 มีวิทยุ-เครื่องเล่นซีดี สามารถเล่น MP3 พร้อมลำโพงอย่างน้อย 4 จุด
2.7 มีกระจกมองข้าง ปรับและพับด้วยไฟฟ้า
            2.8 สีตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตโดยเทศบาลตำบลบ้านดู่ จะเป็นผู้เลือกสี
 
3. เครื่องมืออุปกรณ์
            3.1 เครื่องมือประจำรถจำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
            3.2 แม่แรงพร้อมอุปกรณ์ในการถอดล้อจำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
            3.3 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน 1 ชุด
3.4 คู่มือการใช้รถ และคู่มือการให้บริการ
 
4. เงื่อนไข
            4.1 ต้องส่งมอบรถไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
            4.2 ต้องส่งมอบรถพร้อมเติมน้ำมันเต็มถัง
            4.3 น้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (FULL) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
            4.4 ผู้ขายต้องจดทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
            4.5 ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตโดยต้องแสดงเอกสารตัวจริงยืนยันในวันเสนอราคา
            4.6 พ่น (สกรีน) ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลบ้านดู่  ตามแบบที่ทางเทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด ตรงประตูรถ              ทั้ง 2 ด้าน
 
 
 
 
ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 11:33:17 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 1506 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๑
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๑๙ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย ๕๐๒๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft