เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งน้ำพุพร้อมปั๊มน้ำขนาด 3 นิ้ว
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่    อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบลบ้านดู่”   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งน้ำพุพร้อมปั๊มน้ำขนาด 3 นิ้ว  (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ)  เพื่อติดตั้งบริเวณสระน้ำหน้าเทศบาลตำบลบ้านดู่
ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงิน   230,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้              
1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล               ตำบลบ้านดู่ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่  28 ตุลาคม  2556     ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2556                 ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย              ในวันที่ 30  ตุลาคม  2556 ถึงวันที่ 8  พฤศจิกายน  2556  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.           ณ  งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง) กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่   ในวันเวลาราชการ   และในวันที่ 11  พฤศจิกายน  2556  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น.  ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง)   กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่    
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป   ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาใน ราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่  (ชั้นล่าง)  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 28  ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 8  พฤศจิกายน  2556  ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ www.bandu.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5370-3653 ต่อ 126 โทรสาร  ต่อ 110   
                             ประกาศ   ณ วันที่ 28   เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2556
 
 
 
รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ติดตั้งน้ำพุพร้อมปั้ม ขนาด 3 นิ้ว และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งน้ำพุพร้อมปั้มน้ำ ขนาด 3 นิ้ว เป็นเงิน 230,000.-บาท รายละเอียดดังนี้
1.อุปกรณ์ติดตั้งน้ำพุ ราคา 180,000.-บาท
          -ชุดระบบน้ำพุเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 เมตร
          -หัวพ่นน้ำพุ จำนวนไม่น้อยกว่า 11 หัว จำนวน 3 ชุด
          -แท่นวางใต้น้ำ กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือทุ่นลอยน้ำ          
          -ท่อ PE ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ที่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ
          -ตู้ระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าน้ำพุตู้ใหญ่พร้อมวงจรทั้งหมดและควบคุมการปิดเปิดน้ำพุตามเวลาที่ตั้งไว้ได้ (ตามผังที่แนบ)
2.ปั้มน้ำขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 ชุด พร้อมสาย PE  และอุปกรณ์ติดตั้งทั้งระบบ ราคา 50,000.-บาท
 
ราคากลาง   230,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
 
 
 
ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2013 เวลา 16:21:38 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 551 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๑
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๑๙ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย ๕๐๒๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft