เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่    อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบลบ้านดู่”   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จำนวน 2 คัน  ดังนี้    
คันที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ       
ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงิน   896,000.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)                 คันที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ       
ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงิน   896,000.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้              
1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล               ตำบลบ้านดู่ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                  6. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 4 พฤศจิกายน  2556 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน  2556 ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย              ในวันที่ 6  พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2556  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.           ณ  งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง) กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่   ในวันเวลาราชการ   และในวันที่ 18  พฤศจิกายน  2556  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น.  ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง)   กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่    
 
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป   ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาใน   ราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)   (ต่อ 1 คัน)  ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่(ชั้นล่าง) อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2556  ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ www.bandu.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5370-3653 ต่อ   126 โทรสาร  ต่อ 110   
                             ประกาศ   ณ วันที่ 4  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
  รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ    
 
 
รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  
(1)    ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
(2)    เป็นกระบะสำเร็จรูป
(3)    ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู
(4)    เกียร์ธรรมดา
(5)    เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
(6)    ล้อเป็นอัลลอยด์ ขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางอะไหล่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
(7)    ระบบห้ามล้อหน้าดิสก์เบรกมีครีบระบายความร้อน ห้ามล้อหลังระบบดรัมเบรก เป็นระบบป้องกัน         ล้อล็อค ABS
(8)    กระจกด้านหน้านิรภัย 2 ชั้น กระจกประตูปรับด้วยระบบไฟฟ้า ทั้ง 4 บาน
(9)    ระบบช่วงล่างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ซึ่งพ่นกันสนิมแล้ว
(10)    ระบบขับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับสูง-ต่ำได้
(11)     ติดตั้งฟิล์มกรอกแสง ชนิดป้องกันแสง UV ได้
(12)     มียางปูพื้นทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
(13)     ติดตั้งกันสาดประตูรถทุกบาน และพื้นปูกระบะแม็กลายเนอร์
(14)     เบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลังหุ้มหนัง
(15)     เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(16)     เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต
 
เงื่อนไข
- ต้องส่งมอบรถไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ต้องส่งมอบรถพร้อมเติมน้ำมันเต็มถัง
- น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (FULL) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ผู้ขายต้องจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
- ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตโดยต้องแสดงเอกสารตัวจริงยืนยันในวันเสนอราคา
- พ่น (สกรีน) ตราเทศบาลตำบลบ้านดู่ ตัวอักษรตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด ตรงประตูรถทั้ง 2 ด้าน
- เทศบาลตำบลบ้านดู่ จะจ่ายเงินเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล)    ขนาด 1 ตัน   ขับเคลื่อน 4 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแคบ  และใบคู่มือจดทะเบียน ที่จดทะเบียนเป็นชื่อเทศบาลตำบลบ้านดู่แล้วเท่านั้น  
 
ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:40:48 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 2759 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๑
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๑๙ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย ๕๐๒๓
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๘
( ประกาศเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft