เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่    อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบลบ้านดู่”   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)   ขนาด 18,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง   ตามราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศ 
ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงิน   139,200.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสอง-ร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้              
1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล               ตำบลบ้านดู่ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่ 14  พฤศจิกายน  2556   ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556    ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย  ในวันที่ 18  พฤศจิกายน  2556 ถึงวันที่ 27  พฤศจิกายน  2556  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.   ณ  งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง) กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่   ในวันเวลาราชการ   และในวันที่ 28  พฤศจิกายน  2556  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น.  ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง)   กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่    
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  29 พฤศจิกายน 2556  ตั้งแต่เวลา   09.00น.            เป็นต้นไป   ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาใน  ราคาชุดละ    500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)   ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่  (ชั้นล่าง)  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย    ระหว่างวันที่ 14พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 27  พฤศจิกายน  2556  ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ www.bandu.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5370-3653 ต่อ 126 โทรสาร  ต่อ 110   
                             ประกาศ   ณ วันที่ 14 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู    
 
 
1.      เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง   (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และ
     ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อน
    จากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำ
    ความสะอาดได้
     6. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 
 
ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2013 เวลา 16:14:38 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 594 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗
( ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๗
( ประกาศเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมยยายผิวขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2020 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒
( ประกาศเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft