เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่    มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 3  โครงการ   โดยวิธีสอบราคา ดังนี้.-  
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างป้ายบอกซอย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   จำนวน 15 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)    
งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน 270,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)                                    ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้   270,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถานเตาเดียว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย    (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)    
งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน   1,300,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้   1,300,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นแม่งาม บ้านป่ากุ๊ก หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)    
งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน 125,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้ 125,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้              
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
                   2. หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
4.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   5. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    6. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                   7. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกับ  งานสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าดังนี้      
                        โครงการที่ 1 วงเงินไม่น้อยกว่า      80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)               
โครงการที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่า    390,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)     
โครงการที่ 3 วงเงินไม่น้อยกว่า      38,000.-บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)     
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 27 สิงหาคม  2557  ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา   12.00 น.  โดยพร้อมกันก่อนออกเดินทางเวลา 09.00 น.   ณ ห้องกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและช่างผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้นำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และคำชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้วในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่ ภายหลังไม่ได้             
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  14 สิงหาคม 2557  ถึงวันที่  27 สิงหาคม  2557  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง  16.30 น.   ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน  (ชั้นล่าง) กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่   ในวันเวลาราชการ  และในวันที่  28 สิงหาคม  2557  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย            
                   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  29 สิงหาคม  2557  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาดังต่อไปนี้  
โครงการที่ ๑ ในราคาชุดละ    ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
                                      โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 1,0๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)            
โครงการที่ 3ในราคาชุดละ    ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง   เทศบาลตำบลบ้านดู่ (ชั้นล่าง) อำเภอเมือเชียงราย                 ระหว่างวันที่  14 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่  27 สิงหาคม 2557  ในวันและเวลาราชการ และในวันที่  28 สิงหาคม  2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 10.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   053-703-653 ต่อ 126 โทรสาร ต่อ 110       
                             ประกาศ   ณ วันที่  14  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2557         
 
 
ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 09:05:33 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 249 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ : 20 มีนาคม 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร จุดเริ่มต้นบ้านนายสมชาย จุดสิ้นสุดบ้านยายวุฒิชัย หมู่ที่ 8
( ประกาศเมื่อ : 13 มีนาคม 2018 )

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ถังเก็บขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ : 08 มีนาคม 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ
( ประกาศเมื่อ : 08 มีนาคม 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำตั้งแต่บ้านเลขที่ 258 ถึงบ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 15
( ประกาศเมื่อ : 02 มีนาคม 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาปรับปรุงบ่อขยะ
( ประกาศเมื่อ : 02 มีนาคม 2018 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft