เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดซื้อหินคลุก
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่    อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบลบ้านดู่”   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนชำรุดเสียงหายจากเหตุอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่  จำนวน 2,000 ลบ.ม. (รายละเอียดตามสรุปบัญชีประมาณราคาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่)  
                  ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงิน 751,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้              
1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล               ตำบลบ้านดู่ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  15 กันยายน 2557   ถึงวันที่ 24 กันยายน 2557   ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง  16.30 น.  ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน  (ชั้นล่าง) กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่    ในวันเวลาราชการ และในวันที่  25  กันยายน 2557   ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย             
กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ 26 กันยายน  2557  ตั้งแต่เวลา  09.00น.     เป็นต้นไป   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย   
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาโครงการละ   1,000.-บาท  (หนึ่งพัน - บาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง   เทศบาลตำบลบ้านดู่ (ชั้นล่าง)  อำเภอเมือเชียงราย    ระหว่างวันที่  15  กันยายน 2557   ถึงวันที่ 24 กันยายน 2557   ในวันและเวลาราชการ และในวันที่  25  กันยายน 2557  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 10.00 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   053-703-653  ต่อ 126 โทรสาร ต่อ 110 
                             ประกาศ   ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
 
ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2014 เวลา 14:43:07 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 517 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 4 โครงการ
( ประกาศเมื่อ : 31 สิงหาคม 2015 )

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2557 เทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 15 กรกฏาคม 2015 )

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ( ประกาศครั้งที่ 2 )
( ประกาศเมื่อ : 10 กรกฏาคม 2015 )

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
( ประกาศเมื่อ : 08 กรกฏาคม 2015 )

สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 1 โครงการ
( ประกาศเมื่อ : 29 มิถุนายน 2015 )

สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 23 มิถุนายน 2015 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft