เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่    มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่    จำนวน  3  โครงการ   โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)         ตามที่  กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558                ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 1672  ลงวันที่ 24  กันยายน  2557  รายละเอียดดังนี้
โครงการที่ 1. โครงการปรับปรุงเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  บ้านดู่   หมู่ที่  3  เชื่อม บ้านป่ากุ๊ก  หมู่ที่  15  ตำบลบ้านดู่   ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว  196.00 เมตร  พร้อมงานเชื่อมทาง  1  แห่ง  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด) 
งบประมาณเป็นเงิน  840,000 .-บาท  (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  782,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
 
โครงการที่ 2 โครงการเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  บ้านดู่   หมู่ที่  3  เชื่อมบ้านป่ากุ๊ก   หมู่ที่ 15  ตำบลบ้านดู่   ขนาดกว้าง  6.00 เมตร   ยาว 190.00   เมตรพร้อมงานเชื่อม ทาง 2 แห่ง  
งบประมาณเป็นเงิน  834,000 .-บาท  (แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  793,000 .-บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
 
โครงการที่ 3. โครงการปรับปรุงเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 18  ตำบลบ้านดู่ เชื่อมบ้านแม่ปูคา หมู่ที่ 18  ตำบลนางแล  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 360.00 เมตร  
งบประมาณเป็นเงิน  948,000.-บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  948,000.-บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
 ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
   ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
   ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
   ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลบ้านดู่
         ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินดังนี้
                         โครงการที่ 1.   ผลงานไม่น้อยกว่า   391,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
                          โครงการที่ 2.  ผลงานไม่น้อยกว่า    396,500 .-บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อย-บาทถ้วน) 
                          โครงการที่ 3.  ผลงานไม่น้อยกว่า   474,000 .-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ
 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ๙. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
  กำหนดดูสถานที่ (ให้ช่างควบคุมงานเป็นผู้พาไปดูสถานที่ดำเนินการ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน  2557  เวลา  ๐๙.๓๐ น.   ณ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ถ้าผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ไปดูสถานที่หรือรับฟังคำชี้แจง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  จะถือว่าท่านได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคและสภาพสถานที่ก่อสร้างดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาในการทำงานเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างจะนำมาเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลตำบลบ้านดู่  ไม่ได้
กำหนดยื่นเอกสารด้านเทคนิค  การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ในวันที่ 13 พฤศจิกายน  2557  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง) กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาดังต่อไปนี้ 
                                                         โครงการที่ ๑ ในราคาชุดละ    1,0๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)           
                           โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ    1,0๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)           
                                                          โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ    1,0๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
        
             ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  ระหว่างวันที่  27  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  5 พฤศจิกายน  2557   ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๐๓๖๕๓  ต่อ ๑๒๖ ในวันและเวลาราชการ   หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th  โดยตรง  และเว๊บไซต์ของเทศบาล www.bandu.go.th
อนึ่ง  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ข้อ ๕
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 15:33:46 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 408 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ 1)
( ประกาศเมื่อ : 11 ธันวาคม 2018 )

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ฉบับที่ 2)
( ประกาศเมื่อ : 11 ธันวาคม 2018 )

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ 3)
( ประกาศเมื่อ : 11 ธันวาคม 2018 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ๗ หมู่ที่ ๓
( ประกาศเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมูู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2018 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2018 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft