เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 4 โครงการ

                ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่    มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่    จำนวน  4  โครงการ   โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)         ตามที่  กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558                ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 1672  ลงวันที่ 24  กันยายน  2557  รายละเอียดดังนี้

                โครงการที่ 1. โครงการก่อสร้างส้วม โรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  จำนวน  1  หลัง  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณเป็นเงิน  336,000.-บาท   (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  336,000.-บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 
                 โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง (ตอกเสาเข็ม)  โรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน  1  หลัง  (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมกำหนด)
งบประมาณเป็นเงิน  8,157,000.-บาท (แปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้ 8,157,000.-บาท(แปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 
                 โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ  บ้านป่าซาง) เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  จำนวน  1  หลัง   (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมกำหนด)
งบประมาณเป็นเงิน  5,906,000.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน) 
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  5,906,000.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน)

 

                  โครงการที่ 4.  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  จำนวน  1  หลัง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมกำหนด)
งบประมาณเป็นเงิน  2,274,000.-บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  2,274,000.-บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
 ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
 ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
 ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
 ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลบ้านดู่
 ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินดังนี้
        โครงการที่ 1.   ผลงานไม่น้อยกว่า   168,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน
         โครงการที่ 2.  ผลงานไม่น้อยกว่า  4,078,500.-บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อย-        บาทถ้วน) 
         โครงการที่ 3.  ผลงานไม่น้อยกว่า   2,953,000.-บาท  (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพัน-บาทถ้วน) 
          โครงการที่ 4.  ผลงานไม่น้อยกว่า  1,137,000 .-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพัน-บาทถ้วน) 
 และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ
 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   ๙. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 กำหนดดูสถานที่ (ให้ช่างควบคุมงานเป็นผู้พาไปดูสถานที่ดำเนินการ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน  2557  เวลา  ๐๙.๓๐ น.   ณ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ถ้าผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ไปดูสถานที่หรือรับฟังคำชี้แจง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  จะถือว่าท่านได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคและสภาพสถานที่ก่อสร้างดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาในการทำงานเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างจะนำมาเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลตำบลบ้านดู่  ไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารด้านเทคนิค  การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ในวันที่  2  ธันวาคม  2557  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง) กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่ 
                  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาดังต่อไปนี้ 
                  โครงการที่ ๑ ในราคาชุดละ       5๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)           
                   โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ    2,0๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน)            
                   โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ    1,5๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)            
                   โครงการที่ 4 ในราคาชุดละ    1,0๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่ ระหว่างวันที่  14 พฤศจิกายน  2557   ถึงวันที่  24 พฤศจิกายน  2557   ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๐๓๖๕๓  ต่อ ๑๒๖ ในวันและเวลาราชการ   หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th  โดยตรง  และเว๊ปไซต์ของเทศบาล www.bandu.go.th
อนึ่ง  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ข้อ ๕
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                   

               ประกาศ  ณ  วันที่  14 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗
 

หมายเหตุ   
     สงวนสิทธิจะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น  

 
ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 23:58:31 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 420 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ 1)
( ประกาศเมื่อ : 11 ธันวาคม 2018 )

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ฉบับที่ 2)
( ประกาศเมื่อ : 11 ธันวาคม 2018 )

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ 3)
( ประกาศเมื่อ : 11 ธันวาคม 2018 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ๗ หมู่ที่ ๓
( ประกาศเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมูู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2018 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2018 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft