เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ประมูลราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 1 คัน

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย    ขนาดความจุไม่น้อยกว่า   14  ลูกบาศก์เมตร           รถชนิด  6  ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ดีเซล  ไม่น้อยกว่า  240 แรงม้า ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค  สามารถผลิตแรงดันสูงไม่น้อยกว่า  2,500  ปอนด์/ตารางนิ้ว   จำนวน  1  คัน (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  ของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ฯ) งบประมาณจำนวน   3,000,000.-บาท  (สามล้านบาทถ้วน)    โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และตามเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2558  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2557
 ราคากลางของการจัดซื้อในการประมูลครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน)  

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
                     2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
     4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
  5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

  กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)ในวันที่  20 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง) กองคลัง   เทศบาลตำบลบ้านดู่
 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ในราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  ระหว่างวันที่ 29ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.bandu.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  053-703653  ต่อ 126  ในวันและเวลาราชการ

   ประกาศ  ณ  วันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.2557

                   

 
ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2015 เวลา 13:47:08 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 527 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก
( ประกาศเมื่อ : 15 มกราคม 2019 )

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ หมู่ที่ ๙
( ประกาศเมื่อ : 24 ธันวาคม 2018 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 18 ธันวาคม 2018 )

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ 1)
( ประกาศเมื่อ : 11 ธันวาคม 2018 )

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ฉบับที่ 2)
( ประกาศเมื่อ : 11 ธันวาคม 2018 )

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ 3)
( ประกาศเมื่อ : 11 ธันวาคม 2018 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft