เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
กำหนดวันและเวลาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

                       ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่   ได้ดำเนินการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่  จำนวน  3  โครงการ   โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E 3/2558  ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557   และได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผลปรากฏว่า  เทศบาลตำบลบ้านดู่  ทำการยกเลิกการประมูลราคา โครงการที่ 1 โดยโครงการที่ 2 , 3  ยังคงดำเนินการประมูลจนแล้วเสร็จตามประกาศประมูลราคาฯ  เทศบาลตำบลบ้านดู่  จึงกำหนดวันและเวลาในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
กำหนดอบรมผู้มีสิทธิ์เสนอราคา  และรับเลขประจำตัว (User ID)  และรหัสผ่าน  (Password)              ในวันที่  19  มกราคม  2558
                            โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง (ตอกเสาเข็ม)  โรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง)  กำหนดวันจัดการประมูลในวันที่  22 มกราคม  2558  โดยมีรายละเอียดดังนี้
                                1. กำหนดเวลาจัดประมูล   ระหว่างเวลา 09.30 ถึง 10.00 น.
                               2.  สถานที่จัดประมูล   ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้
                               ๓.  วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction) 
                                ๔. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  8,157,000.-บาท (แปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น-เจ็ดพันบาทถ้วน)  
                               ๕. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล  ๕  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)  
                                ๖.  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว      
                                 7. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
                               8. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN   แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   10,000.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  10,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว
                                9.  รูปแบบการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาแบบราคารวม
                                  
                        โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ  บ้านป่าซาง) เทศบาลตำบลบ้านดู่     กำหนดวันจัดการประมูลในวันที่  22 มกราคม  2558  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                          1.กำหนดเวลาจัดประมูล   ระหว่างเวลา 10.10 ถึง 10.40 น.
                          2.  สถานที่จัดประมูล   ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้ 
                         ๓.  วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)
                         ๔.  ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน   5,906,000.-บาท  (ห้าล้านเก้าแสนหกพัน-               บาทถ้วน) 
                         ๕. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล  ๕  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)  
                          ๖.  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว      
                          7. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
                           8. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN   แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   10,000.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  10,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว

                            9.  รูปแบบการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาแบบราคารวม

 

                     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                                 

                                              ประกาศ    ณ วันที่        เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕

 
ประกาศเมื่อ 19 มกราคม 2015 เวลา 10:46:22 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 152 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ 1)
( ประกาศเมื่อ : 11 ธันวาคม 2018 )

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ฉบับที่ 2)
( ประกาศเมื่อ : 11 ธันวาคม 2018 )

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ 3)
( ประกาศเมื่อ : 11 ธันวาคม 2018 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ๗ หมู่ที่ ๓
( ประกาศเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมูู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2018 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2018 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft