เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 3 โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่  จำนวน  3  โครงการ โดยวิธีสอบราคา ดังนี้.-

โครงการที่ 1  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  บ้านสันติ  หมู่ที่ 4  ซอย 11/1  ตำบลบ้านดู่  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664.00  ตารางเมตร   พร้อมวางท่อ คสล. 0.60 เมตร จำนวน 6 เมตร  (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)    

งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน  422,000 .-บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)            ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้   412,000 .-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 5 ซอย 4  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร    (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)               

งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน   120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)              

ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้    118,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

โครงการที่ 3  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 8 ซอย 12  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 536.00 ตารางเมตร    (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)                                                                                            

งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน   321,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)                         

 ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้    317,000.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้               

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                   2. หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                    5.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

6.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านดู่  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                   7.  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกับ งานสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าดังนี้

                    โครงการที่ 1 วงเงินไม่น้อยกว่า  123,600.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อย-
บาทถ้วน)                 
โครงการที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่า    35,400.-บาท (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
                    โครงการที่ 3 วงเงินไม่น้อยกว่า    95,100.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างใน วันที่  8  พฤษภาคม  2558 ระหว่างเวลา 09.30น. ถึงเวลา   12.00 น.โดยพร้อมกันก่อนออกเดินทางเวลา 09.00 น. ณ ห้องกองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่เพื่อกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและช่างผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้นำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และคำชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้วในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่  ภายหลังไม่ได้        

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาใน วันที่  23  เมษายน  2558  ถึงวันที่  8  พฤษภาคม 2558  ตั้งแต่เวลา  8.30 น.  ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง)  กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่ในวันเวลาราชการและในวันที่  11  พฤษภาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  8.30 น.  ถึง 12.00 น.ณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย

                   กำหนดเปิดซองสอบราคาใน  วันที่ 12 พฤษภาคม  2558 ตั้งแต่เวลา 09.30น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาดังต่อไปนี้

โครงการที่ ๑ ในราคาชุดละ    5๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

                             โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ    5๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

                             โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ    5๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)         

                   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  (ชั้นล่าง) อำเภอเมืองเชียงรายระหว่างวันที่  23 เมษายน  2558 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม  2558 ในวันและเวลาราชการและใน  วันที่ 11  พฤษภาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  8.30 น.ถึง 10.00 น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   053-703-653  ต่อ 126  โทรสาร ต่อ  110

                             ประกาศ  ณ วันที่  23 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2558

 
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2015 เวลา 10:37:23 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 364 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าสันป่ายาง ซอย ๑ หมู่ที่ ๗
( ประกาศเมื่อ : 16 ตุลาคม 2018 )

(ประกวดราคาครั้งที่ 2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ๗ หมู่ที่ ๓
( ประกาศเมื่อ : 09 ตุลาคม 2018 )

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำถนน หมู่ที่ ๕ ไปหมู่ที่ ๒
( ประกาศเมื่อ : 24 กันยายน 2018 )

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ๗ หมู่ที่ ๓
( ประกาศเมื่อ : 24 กันยายน 2018 )

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ : 24 กันยายน 2018 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าบ้านนายจันทร์ดี ลงไปหน้าบ้าน อ.สุรินทร์ และพิชนุช เชื่อมรางเดิม หมู่ที่ ๑๒
( ประกาศเมื่อ : 21 กันยายน 2018 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft