เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่    อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบลบ้านดู่”   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  รายละเอียดดังต่อไปนี้    

สำนักปลัด  

ลำดับ

รายการ

จำนวน

1

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสำนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                เป็นจำนวนเงิน  15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  2 เครื่อง

2

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ   (L3 Switch)   ขนาด 24 ช่อง    เป็นจำนวนเงิน  120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

1 เครื่อง

 

กองคลัง

ลำดับ

รายการ

จำนวน

1

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสำนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                เป็นจำนวนเงิน  15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  2 เครื่อง

2

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)                 เป็นจำนวนเงิน   5,500 บาท  (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 2 เครื่อง

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ

รายการ

จำนวน

1

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสำนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                เป็นจำนวนเงิน  15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  1 เครื่อง

2

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 

เป็นจำนวนเงิน  4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

 1 เครื่อง

3

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)   

เป็นจำนวนเงิน  3,500 บาท  (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

  1 เครื่อง 

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้รวมเป็นเงิน   213,700.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพัน-เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้               

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล               ตำบลบ้านดู่ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาใน วันที่ 3  มิถุนายน  2558  ถึงวันที่  16  มิถุนายน  2558  ตั้งแต่เวลา  8.30 น.  ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง)  กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่ในวันเวลาราชการและในวันที่  17  มิถุนายน  2558  ตั้งแต่เวลา  8.30 น.  ถึง 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย     

                   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  18  มิถุนายน  2558  ตั้งแต่เวลา 09.00. เป็นต้นไป     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)   ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่   (ชั้นล่าง)  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่  3  มิถุนายน  2558  ถึงวันที่  16  มิถุนายน  2558  ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ www.bandu.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5370-3653 ต่อ   126 โทรสาร  ต่อ 110   

                             ประกาศ      วันที่  3  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558

 

 

 

 

 

 


 
ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 14:05:25 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 373 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก
( ประกาศเมื่อ : 15 มกราคม 2019 )

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ หมู่ที่ ๙
( ประกาศเมื่อ : 24 ธันวาคม 2018 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 18 ธันวาคม 2018 )

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ 1)
( ประกาศเมื่อ : 11 ธันวาคม 2018 )

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ฉบับที่ 2)
( ประกาศเมื่อ : 11 ธันวาคม 2018 )

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ 3)
( ประกาศเมื่อ : 11 ธันวาคม 2018 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft