เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน 2 โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่  จำนวน  2  โครงการ โดยวิธีสอบราคา ดังนี้.-

โครงการที่ 1  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองปึ๋ง  หมู่ที่ 19   ข้างโรงแรมทีคการ์เด้นตำบลบ้านดู่  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 257.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,028.00  ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)    

งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน  616,000 .-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)                            ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้   607,000 .-บาท (หกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)                              โครงการที่ 2  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโป่งพระบาท  หมู่ที่ 18  ซอย 3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.20 เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว  266.00  เมตร  พร้อมขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 1.50  เมตร  ยาว 245.00  เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367.50  ตารางเมตร    (ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)      

งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน  1,161,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)                ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้   1,146,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้               

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                   2. หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

5.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

6.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านดู่  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกับ งานสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าดังนี้

                   โครงการที่ 1 วงเงินไม่น้อยกว่า  182,100.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งบาทถ้วน)             

โครงการที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่า  343,,800.-บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างใน วันที่  15 มิถุนายน  2558 ระหว่างเวลา 09.30น. ถึงเวลา   12.00 น. โดยพร้อมกันก่อนออกเดินทางเวลา 09.00 น. ณ ห้องกองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่เพื่อกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและช่างผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้นำท่านไปดูสถานที่ดำเนินการถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และคำชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้วในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่  ภายหลังไม่ได้        

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาใน วันที่ 2  มิถุนายน  2558  ถึงวันที่  15  มิถุนายน 2558  ตั้งแต่เวลา  8.30 น.  ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง)  กองคลังเทศบาลตำบลบ้านดู่ในวันเวลาราชการและในวันที่  16  มิถุนายน  2558  ตั้งแต่เวลา  8.30 น.  ถึง 12.00 น.ณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย

                   กำหนดเปิดซองสอบราคาใน  วันที่ 17 มิถุนายน  2558 ตั้งแต่เวลา 09.30น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาดังต่อไปนี้

โครงการที่ ๑ ในราคาชุดละ  5๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

                             โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ   1,0๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)        

                   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  (ชั้นล่าง) อำเภอเมือเชียงรายระหว่างวันที่  2 มิถุนายน  2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน  2558 ในวันและเวลาราชการและใน  วันที่ 16  มิถุนายน 2558  ตั้งแต่เวลา  8.30 น.ถึง 10.00 น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   053-703-653  ต่อ 126  โทรสาร ต่อ  110

 

                             ประกาศณวันที่  2 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558

 
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2015 เวลา 15:22:50 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 324 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงสนามโรงเรียนเทศบาล ๑ เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง หมู่ ๒ ตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 23 มกราคม 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางพาราสเลอรี่ซีล หมู่ที่ ๒
( ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2018 )

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 4 โครงการ
( ประกาศเมื่อ : 31 สิงหาคม 2015 )

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2557 เทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 15 กรกฏาคม 2015 )

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ( ประกาศครั้งที่ 2 )
( ประกาศเมื่อ : 10 กรกฏาคม 2015 )

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
( ประกาศเมื่อ : 08 กรกฏาคม 2015 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft