เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่    มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่  จำนวน  6  โครงการ  โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  โดยเป็นการประมูลราคา  รายละเอียดดังต่อไปนี้  

โครงการที่ 1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  5   ตำบลบ้านดู่   ขนาดกว้าง  10.00 เมตร   ยาว  16.00  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณเป็นเงิน  668,000.-บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  646,000.-บาท  (หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศสมช.  หมู่ที่  6  ตำบลบ้านดู่   ขนาดกว้าง  4.50  เมตร   ยาว  16.00  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณเป็นเงิน  754,000.-บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  750,000.-บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 
โครงการที่ 3. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  7  ตำบลบ้านดู่   ขนาดกว้าง  12.00 เมตร   ยาว  20.00  เมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณเป็นเงิน  900,000.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้ 900,000.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

โครงการที่ 4. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  12  ตำบลบ้านดู่   ขนาดกว้าง  20.70 เมตร   ยาว  20.20 เมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณเป็นเงิน  980,000.-บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้ 978,900.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

โครงการที่ 5. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  2 ชั้น  หมู่ที่  13   ตำบลบ้านดู่   ขนาดกว้าง  8.00 เมตร   ยาว  12.00  เมตร  พร้อมห้องน้ำ  2 ห้อง  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณเป็นเงิน  1,498,000 .-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้ 1,432,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

โครงการที่ 6.  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  2 ชั้น  หมู่ที่  16   ตำบลบ้านดู่   ขนาดกว้าง  8.00 เมตร   ยาว  12.00  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)
งบประมาณเป็นเงิน  1,420,000 .-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  1,402,000.-บาท(หนึ่งล้านสี่แสนสองพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลบ้านดู่
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินดังนี้
โครงการที่ 1.   ผลงานไม่น้อยกว่า   194,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
โครงการที่ 2.  ผลงานไม่น้อยกว่า    225,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 3.  ผลงานไม่น้อยกว่า    270,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)   
โครงการที่ 4.  ผลงานไม่น้อยกว่า    294,000.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
โครงการที่ 5.  ผลงานไม่น้อยกว่า    430,000.-บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 6.  ผลงานไม่น้อยกว่า    421,000.-บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ๙. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
              กำหนดดูสถานที่ (ให้ช่างควบคุมงานเป็นผู้พาไปดูสถานที่ดำเนินการ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 22 กรกฎาคม  2558  เวลา  ๐๙.๓๐ น.   ณ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ถ้าผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ไปดูสถานที่หรือรับฟังคำชี้แจง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  จะถือว่าท่านได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคและสภาพสถานที่ก่อสร้างดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาในการทำงานเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างจะนำมาเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลตำบลบ้านดู่  ไม่ได้
กำหนดยื่นเอกสารด้านเทคนิค  การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ในวันที่  24 กรกฎาคม  2558   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้นล่าง) กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาดังต่อไปนี้ 
โครงการที่ ๑ ในราคาชุดละ       5๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)           
โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ       5๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)                       
โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ    1,0๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)          
โครงการที่ 4 ในราคาชุดละ    1,0๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)           
โครงการที่ 5 ในราคาชุดละ    1,5๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)            
โครงการที่ 6 ในราคาชุดละ    1,5๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)              
                  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่ ระหว่างวันที่  8 กรกฎาคม  2558   ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม  2558   ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๐๓๖๕๓  ต่อ ๑๒๖ ในวันและเวลาราชการ   หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th  โดยตรง  และเว๊ปไซต์ของเทศบาล www.bandu.go.th
อนึ่ง  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ข้อ ๕
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕8

 
ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:02:53 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 956 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


เผยแพร่การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากซอย 9 ถึงถนนบายพาส หมู่ที่ 14
( ประกาศเมื่อ : 14 มกราคม 2021 )

เผยแพร่การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากถนนบายพาสข้าง สภ.บ้านดู่ หมู่ที่ 2 – ตลาดน้ำหนองขัวแคร่ หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ : 14 มกราคม 2021 )

เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
( ประกาศเมื่อ : 22 ตุลาคม 2020 )

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
( ประกาศเมื่อ : 07 ตุลาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗
( ประกาศเมื่อ : 27 สิงหาคม 2020 )

เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ 2 ห้วยไม้เฮี้ย หมู่ที่ 14
( ประกาศเมื่อ : 10 กรกฏาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft