เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2557 เทศบาลตำบลบ้านดู่

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2557  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ประกาศ  ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2557

 

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง     

1.      มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model

2.      มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-TX จำนวนไม่น้อยกว่า 28 พอร์ต และ พอร์ต SFP ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต

3.      มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

4.      รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Addreess

5.      สามารถบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่านทาง Web Base configuration (HTTP/HTTPS) , CLI , Telnet  , SSH  ได้เป็นอย่างน้อย

6.      สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

7.      มี Switching capacity อย่างน้อย 72 Gbps และ forwarding rate อย่างน้อย 41.67 mpps และสามารถทำ I0050v4 routing ได้ไม่น้อยกว่า 512 Static route

8.      สามารถทำ VLAN แบบต่าง ๆ ได้เช่น Port-based and 802.1Q tag-based VLANs , MAC-based VLAN , Management VLAN ได้

9.      สามารถทำ Voice VLAN ได้

10.  สามารถทำ ACLs ได้อย่างน้อย 2,000 rule รองรับการทำ ACL กับ IPv6 และ สามารถกำหนดช่วงเวลาได้ (Time-based ACLs supported)

11.  สามารถรองรับ RADIUS/TACACS+ ได้

12.  สามารถทำ DoS prevention ได้

13.  สามารถทำ Congestion avoidance ได้

14.  อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC, UL เป็นอย่างน้อย

15.  อุปกรณ์รุ่นที่เสนอ ต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ยังมิได้ทำการติดตั้งใช้งาน ณ ที่ใดมาก่อน และไม่เป็นเครื่องที่ถูกนำมาปรับปรุงสภาพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt) โดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (สาขาในประเทศไทย) โดยตรง

คุณลักษณะทั่วไป

1.      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ สาขาในประเทศไทย (แนบหนังสือรับรอง)

2.      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่เสนอ ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือกับทางเทศบาลได้หากอุปกรณ์ดังกล่าวเกิดปัญหา โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งรายชื่อของบุคลากรประจำที่ได้รับใบประกาศนียบัตร(ที่จัดสอบและออกโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์) เพื่อแสดงว่ามีความรู้ความสามารถและความชำนาญในอุปกรณ์ที่เสนอ พร้อมแนบประวัติการศึกษา การฝึกอบรม และใบประกาศที่เกี่ยวข้องในวันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค

 

3.      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ในรูปแบบตามที่เทศบาลเป็นผู้กำหนด และ มีวิศวกรระบบ    มาตรวจสอบสภาพการใช้งานพร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์  โดยแจ้งรายงานการตรวจสอบเป็นหนังสือ และรับรองโดยวิศวกรระบบ อย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ 2 เดือน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

4.      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำแผนผังของระบบในลักษณะ Network Diagram พร้อม Label ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.      ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารประกอบระบบ และแนะนำการใช้งานระบบที่ติดตั้งใหม่ให้กับทางเทศบาล

 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ราคา 15,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า              จำนวน 1 หน่วย

2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย

4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

7. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่พร้อมให้บริการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาเครื่อง ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ดีเสมอ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย    

8. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์  หรือสาขาของ เจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศ

          9. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์  จอภาพ   ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน   

 

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) ราคา 5,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

2. มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที

3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

4. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

 

5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

7. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่พร้อมให้บริการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาเครื่อง ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ดีเสมอ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย    

 

 

4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 4,200 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

2. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi

4. มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

5. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที

6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้

7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi

8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

9. สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา

10. สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สาเนา

11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

12. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

13. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่พร้อมให้บริการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาเครื่อง ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ดีเสมอ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย        

 

 

5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคา 3,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

2. มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที

3. มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB

4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

5. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

6. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่พร้อมให้บริการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาเครื่อง ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ดีเสมอ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย  


 
ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:25:03 โดย : งานพัสดุเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 57 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


เผยแพร่การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากซอย 9 ถึงถนนบายพาส หมู่ที่ 14
( ประกาศเมื่อ : 14 มกราคม 2021 )

เผยแพร่การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากถนนบายพาสข้าง สภ.บ้านดู่ หมู่ที่ 2 – ตลาดน้ำหนองขัวแคร่ หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ : 14 มกราคม 2021 )

เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
( ประกาศเมื่อ : 22 ตุลาคม 2020 )

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
( ประกาศเมื่อ : 07 ตุลาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗
( ประกาศเมื่อ : 27 สิงหาคม 2020 )

เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ 2 ห้วยไม้เฮี้ย หมู่ที่ 14
( ประกาศเมื่อ : 10 กรกฏาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft