เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่   ได้ดำเนินการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E 1/2559  ลงวันที่ 14 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕8  จำนวน  5 โครงการ  ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 3 ซอย 7  เชื่อมบ้านสันต้นก๊อ หมู่ที่  16   

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 ซอย 13 ทางเข้าหมู่บ้านข้างร้านอาหารครัวทะเลไทย   

3. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 14 ข้างหนองกอไฮ   

4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14  สายห้วยฮ้อมหลังวัดพระธาตุจอมสัก  

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นก๊อ เชื่อมหมู่ที่ 12  บ้านป่าสักไก่

 

ผลการพิจารณาการประมูลราคา มีรายระเอียดดังนี้

โครงการที่ 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 3 ซอย 7  เชื่อมบ้านสันต้นก๊อ หมู่ที่  16    

1.  กำหนดวันจัดประมูลในวันที่  14  มกราคม  2559  ระหว่างเวลา 13.30 ถึง 14.00 น.

                   2.  ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าทำการเคาะประมูลราคา  จำนวน  12  ราย

                   3.  วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้  941,000.-บาท  

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล  5

  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

                    6.  ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   1,000 .-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)      

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ได้แก่  หจก.ดอยลานคอนสตรัคชั่น

ประมูลด้วยราคา   936,000.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)     

 

โครงการที่ 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 ซอย 13 ทางเข้าหมู่บ้านข้างร้านอาหารฯ

1.  กำหนดวันจัดประมูลในวันที่  14  มกราคม  2559  ระหว่างเวลา 14.05 ถึง 14.35 น.

                   2.  ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าทำการเคาะประมูลราคา  จำนวน  12  ราย

                   3.  วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้  777,000.-บาท  

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล  5

  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

 

                    6.  ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   1,000 .-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)      

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ได้แก่   บริษัท  ธัญวลัยฐนกร จำกัด

ประมูลด้วยราคา   774,849.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)     

 

โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 14 ข้างหนองกอไฮ   

1.  กำหนดวันจัดประมูลในวันที่  14  มกราคม  2559  ระหว่างเวลา 14.40 ถึง 15.10 น.

                   2.  ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าทำการเคาะประมูลราคา  จำนวน  12  ราย

                   3.  วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้  749,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล  5

  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

                    6.  ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   1,000 .-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)      

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ได้แก่   หจก.หนองบัวแดงก่อสร้าง

ประมูลด้วยราคา   746,000.-บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)   

 

โครงการที่ 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14  สายห้วยฮ้อมหลังวัดพระธาตุจอมสัก  

1.  กำหนดวันจัดประมูลในวันที่  14  มกราคม  2559  ระหว่างเวลา 15.15 น. - 15.45 น.

                   2.  ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าทำการเคาะประมูลราคา  จำนวน  12  ราย

                   3.  วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้  705,000.-บาท 

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล  5

  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

                    6.  ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   1,000 .-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)      

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ได้แก่   หจก.ธนวัฒน์พัฒนกิจ

ประมูลด้วยราคา   702,500.-บาท (เจ็ดแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

 

โครงการที่ 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นก๊อ เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านป่าสักไก่  

1.  กำหนดวันจัดประมูลในวันที่  14  มกราคม  2559  ระหว่างเวลา 15.50 น.  - 16.20 น.

                   2.  ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าทำการเคาะประมูลราคา  จำนวน  12  ราย

                   3.  วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้  1,198,000.-บาท 

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล  5

  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

                    6.  ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   2,000 .-บาท (สองพันบาทถ้วน)

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ได้แก่   หจก.พิภพก่อสร้าง

ประมูลด้วยราคา   1,190,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)   

  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ วันที่  22   เดือน  มกราคม พ.. ๒๕๕9

 
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2016 เวลา 11:16:57 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 243 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
( ประกาศเมื่อ : 15 มกราคม 2019 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
( ประกาศเมื่อ : 14 ธันวาคม 2018 )

การคืนหลักประกันสัญญา
( ประกาศเมื่อ : 06 ธันวาคม 2018 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
( ประกาศเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2018 )

รายงานสถิติผู้ขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
( ประกาศเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 เชื่อมกับถนนรอบหนองบัวหลวง หมู่ที่ 8 พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.
( ประกาศเมื่อ : 29 ตุลาคม 2018 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft