เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
กำหนดวันและเวลาการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่   ได้ดำเนินการประมูลราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถดูดล้างท่อ ชนิด 6  ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 210  แรงม้า  พร้อมติดตั้งดักเก็บสิ่งโสโครกไม่น้อยกว่า  3  ลูกบาศก์เมตร  ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า  2,000  ลิตร  จำนวน  1 คัน  ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด   โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงิน   8,200,000.-บาท (แปดล้านสองแสนบาทถ้วน)   ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่  และเอกสารประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ เลขที่ E2/๒๕๕9  ลงวันที่ 19  มกราคม  2559  นั้น    

เทศบาลตำบลบ้านดู่   ได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เทศบาลตำบลบ้านดู่จึงกำหนดอบรมผู้มีสิทธิ์เสนอราคา  และรับเลขประจำตัว (User ID)  และรหัสผ่าน  (Password)  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

กำหนดวันจัดการประมูลในวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.      กำหนดเวลาจัดประมูล   ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น.

                   2.  สถานที่จัดประมูล   ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   .  วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   . ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  8,200,000.-บาท (แปดล้านสองแสนบาทถ้วน)  

. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล    นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)  

                   .  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว      

                   7. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

8. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN   แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว

9.  รูปแบบการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาแบบราคารวม

                        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    ณ วันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  ..๒๕๕9

 
ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:20:07 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 327 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
( ประกาศเมื่อ : 15 มกราคม 2019 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
( ประกาศเมื่อ : 14 ธันวาคม 2018 )

การคืนหลักประกันสัญญา
( ประกาศเมื่อ : 06 ธันวาคม 2018 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
( ประกาศเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2018 )

รายงานสถิติผู้ขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
( ประกาศเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 เชื่อมกับถนนรอบหนองบัวหลวง หมู่ที่ 8 พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.
( ประกาศเมื่อ : 29 ตุลาคม 2018 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft