เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 5 โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่    มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่   จำนวน  5  โครงการ   โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)    รายละเอียดดังต่อไปนี้  

โครงการที่ 1. โครงการก่อสร้างทางลาดยางผิวจราจรพาราเลอร์รี่ซีล  หมู่ที่  2  บ้านป่าซาง กว้าง  5.00 เมตร  ยาว  1,600.00 เมตร   หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  8,000.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)

งบประมาณเป็นเงิน  3,399,000.-บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้   3,400,000.-บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)   

 

โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างผิวจราจรลาดยาง  หมู่ที่ 10 ซอย 17           เชื่อม  หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านดู่  ช่วงที่ 1 จาก กม. 0+000 – 0+600 กว้าง 5.00 เมตร  ช่วงที่ 2 จาก กม. 0+600 – 1+050  กว้าง 4.00 เมตร   หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  4,857.00 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)                      

 งบประมาณเป็นเงิน  2,432,000 .-บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)                             

 ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้ 2,428,000.-บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

  

โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 7  ทางเข้าสันป่ายาง  ตำบลบ้านดู่  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  414.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,656.00 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)     

งบประมาณเป็นเงิน  975,000.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  973,000.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)      

 โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 เชื่อม  หมู่ที่ 5   ตำบลบ้านดู่   ขนาดผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  113.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00 เมตร  1 แถว  ยาว  101.00 เมตร  พร้อมบ่อพักจำนวน 1 บ่อ  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)     

งบประมาณเป็นเงิน  1,888,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                    ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้ 1,885,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 16 ซอย 6 เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านป่าบง  ตำบลบ้านดู่  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  499.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,996.00 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)     

งบประมาณเป็นเงิน  1,176,000.-บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้ 1,174,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                   ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                   ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘

                     ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

                  ๕.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลบ้านดู่

            ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินดังนี้

โครงการที่ 1. โครงการก่อสร้างทางลาดยางผิวจราจรพาราเลอร์รี่ซีล  หมู่ที่  2  บ้านป่าซาง ผลงานไม่น้อยกว่า  1,020,000.-บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)  

โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างผิวจราจรลาดยาง  หมู่ที่ 10 ซอย 17  เชื่อม         หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านดู่   ผลงานไม่น้อยกว่า   728,000.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 7  ทางเข้าสันป่ายาง   ผลงานไม่น้อยกว่า  291,000.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   

โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่   ผลงานไม่น้อยกว่า    565,000.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)     

โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 16 ซอย 6 เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านป่าบง    ผลงานไม่น้อยกว่า  352,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

          โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ

       . บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   . บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                 ๙. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

               กำหนดดูสถานที่ (ให้ช่างควบคุมงานเป็นผู้พาไปดูสถานที่ดำเนินการ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 10 สิงหาคม  2559  เวลา  ๐๙.๓๐ น.    ณ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ถ้าผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ไปดูสถานที่หรือรับฟังคำชี้แจง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  จะถือว่าท่านได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคและสภาพสถานที่ก่อสร้างดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาในการทำงานเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างจะนำมาเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลตำบลบ้านดู่  ไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารด้านเทคนิค  การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ในวันที่ 19 สิงหาคม  2559  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน  (ชั้นล่าง)  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาได้ในราคาดังต่อไปนี้  

โครงการที่ ๑ ในราคาชุดละ    3,0๐๐.-บาท (สามพันบาทถ้วน)    

                              โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ    2,0๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน)    

โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ       7๐๐.-บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)    

                             โครงการที่ 4 ในราคาชุดละ    1,5๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)    

โครงการที่ 5 ในราคาชุดละ    1,0๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)    

ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่ ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม  2559  ถึงวันที่ 10 สิงหาคม  2559  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๐๓๖๕๓  ต่อ ๑๒๖ ในวันและเวลาราชการ   หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th  โดยตรง  และเว๊ปไซต์ของเทศบาล www.bandu.go.th

อนึ่ง  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ข้อ ๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ  ณ วันที่  1  เดือน สิงหาคม  .ศ.๒๕๕9

 


 
ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2016 เวลา 11:30:26 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 606 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามข้อกำหนด
( ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2021 )

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2564
( ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2021 )

ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
( ประกาศเมื่อ : 07 มกราคม 2021 )

ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนถือปฏิบัติตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน การชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องก
( ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2020 )

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือถือปฏิบัติมาตรการเพิ่มเติม
( ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564
( ประกาศเมื่อ : 24 ธันวาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft