เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่   ได้ดำเนินการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  E7/๒๕๕9  ลงวันที่  27  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕9   จำนวน  2  โครงการ   ผลการพิจารณาการประมูลราคามี             รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก/รางวี หมู่ที่ 4 ซอย 7  บ้านสันติ   กำหนดวันจัดการประมูลในวันที่  4  สิงหาคม  2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.      กำหนดเวลาจัดประมูล   ระหว่างเวลา 14.00 น. - 14.30 น.

                   2.  สถานที่จัดประมูล   ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   . วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   . ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  1,030,000.-บาท

. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

                    6.  ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   2,000 .-บาท

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ได้แก่  หจก.หนองบัวแดงก่อสร้าง

ประมูลด้วยราคา   1,010,000.-บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)     

โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านดู่    กำหนดวันจัดการประมูล ในวันที่  4  สิงหาคม  2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.      กำหนดเวลาจัดประมูล   ระหว่างเวลา 14.35 น. -15.05 น.

                   2.  สถานที่จัดประมูล   ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   . วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   . ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  1,300,000.-บาท

. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล    นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)    

                    6.  ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   2,000.-บาท  

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ได้แก่   บริษัท  ธัญวลัยฐนกร จำกัด

ประมูลด้วยราคา    1,194,789.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)                     

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ วันที่  11 เดือน  สิงหาคม  .. ๒๕๕9 


 
ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2016 เวลา 08:59:02 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 724 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามข้อกำหนด
( ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2021 )

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2564
( ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2021 )

ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
( ประกาศเมื่อ : 07 มกราคม 2021 )

ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนถือปฏิบัติตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน การชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องก
( ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2020 )

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือถือปฏิบัติมาตรการเพิ่มเติม
( ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564
( ประกาศเมื่อ : 24 ธันวาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft