เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่   มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่  โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  จำนวน  5  โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้     

โครงการที่ 1 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ซอย 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60  เมตร  ความยาวรวม  493.00 เมตร  บ่อพัก 33 บ่อ และคืนผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า  460 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)                                                 

งบประมาณเป็นเงิน  1,442,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)        

ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  1,442,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

                   โครงการที่ 2. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 15  ซอย 1  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60  เมตร  ความยาวรวม  700.00 เมตร  พร้อมบ่อพักจำนวน  47 บ่อ  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)    

                    งบประมาณเป็นเงิน  1,636,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

                   ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้ 1,636,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

โครงการที่ 3. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 18 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60  เมตร  ความยาวรวม  587.00 เมตร  พร้อมบ่อพักจำนวน  40 บ่อ ถนนหมายเลข 1151 ซอย 3 ถึงรังสินีรีสอร์ท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)    

งบประมาณเป็นเงิน  1,378,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

                    ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้ 1,378,000.-บาท(หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

โครงการที่ 4. โครงการก่อสร้างศาลาสุสานและปรับปรุงอาคารศาลาเดิม  หมู่ที่ 1  ขนาดกว้าง 10.00 เมตร  ยาว  18.00 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)                                                 

งบประมาณเป็นเงิน  1,107,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)  

ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  1,075,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    

 

โครงการที่ 5.  โครงการก่อสร้างศาลาสุสานบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 5   ขนาดกว้าง 10.00  เมตร  ยาว  18.00 เมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)    

งบประมาณเป็นเงิน   767,000.-บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  764,000.-บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                   2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                   3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8

                   4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

                  5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลบ้านดู่

         6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินดังนี้

โครงการที่ 1   ผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า     433,000.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพัน-บาทถ้วน)       

โครงการที่ 2  ผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า      490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)                   โครงการที่ 3   ผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า    414,000.-บาท  (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พัน-      บาทถ้วน)  

         โครงการที่ 4  ผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า      323,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นสามพัน-บาทถ้วน)

         โครงการที่ 5  ผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า       230,000.-บาท  (สองแสนสามหมื่น-            บาทถ้วน)        

          โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ

       7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                  9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

               กำหนดดูสถานที่ (ให้ช่างควบคุมงานเป็นผู้พาไปดูสถานที่ดำเนินการ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.   ณ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ถ้าผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ไปดูสถานที่หรือรับฟังคำชี้แจง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  จะถือว่าท่านได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคและสภาพสถานที่ก่อสร้างดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาในการทำงานเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างจะนำมาเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลตำบลบ้านดู่  ไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารด้านเทคนิค  การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมือเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  

กำหนดเปิดซองเอกสารประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ในวันที่  9 . มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย           

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาได้ในราคาดังต่อไปนี้  

โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ    1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)     

                                      โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ    1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)     

โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ    1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)      

                                      โครงการที่ 4 ในราคาชุดละ       700.-บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)   

โครงการที่ 5 ในราคาชุดละ       700.-บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)   

 

ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  ระหว่างวันที่  24  พฤษภาคม  2560  ถึงวันที่  1  มิถุนายน  2560  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-703653  ต่อ 126 ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลา www.gprocurement.go.th  โดยตรง  และเว็บไซต์ของเทศบาล www.bandu.go.th

อนึ่ง  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ข้อ 5  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ  ณ วันที่  24  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2560

 

 
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:08:33 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 790 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแผร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิต ในพื้นที่ควบคุม (ฉบับ 1/2564))
( ประกาศเมื่อ : 20 มกราคม 2021 )

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามข้อกำหนด
( ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2021 )

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2564
( ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2021 )

ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
( ประกาศเมื่อ : 07 มกราคม 2021 )

ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนถือปฏิบัติตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน การชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องก
( ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2020 )

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือถือปฏิบัติมาตรการเพิ่มเติม
( ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft