เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่  มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้   
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดู่ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)                         
งบประมาณเป็นเงิน 1,045,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้ 1,045,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
โครงการที่ 2. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดู่ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)                         
งบประมาณเป็นเงิน 998,000.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้ 998,000.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	
 
โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างถังพักน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านดู่ โดยก่อสร้างถังพักน้ำ คสล. รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 2 ถัง ติดตั้งถังกรองน้ำ จำนวน 1 ถัง พร้อมวางท่อประปา PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว  ความยาวรวม 760 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)                         
งบประมาณเป็นเงิน 770,000.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	
ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้ 770,000.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลบ้านดู่ 
 6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินดังนี้ 
โครงการที่ 1  ผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า 320,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 ผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า  300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)
โครงการที่ 3  ผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า 233,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
     โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

กำหนดดูสถานที่ (ให้ช่างควบคุมงานเป็นผู้พาไปดูสถานที่ดำเนินการ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.  ณ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ถ้าผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ไปดูสถานที่หรือรับฟังคำชี้แจง เทศบาลตำบลบ้านดู่ จะถือว่าท่านได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคและสภาพสถานที่ก่อสร้างดีแล้ว เมื่อมีปัญหาในการทำงานเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างจะนำมาเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลตำบลบ้านดู่ ไม่ได้
กำหนดยื่นเอกสารด้านเทคนิค  การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)    ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
กำหนดเปิดซองเอกสารประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในวันที่ 23 . มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย      
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาได้ในราคาดังต่อไปนี้ 
โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ  1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)   
โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ    700.-บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ    700.-บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-703653 ต่อ 126 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลา www.gprocurement.go.th โดยตรง และเว็บไซต์ของเทศบาล www.bandu.go.th

อนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ข้อ 5 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
		ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
 
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2017 เวลา 10:50:43 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 481 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามข้อกำหนด
( ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2021 )

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2564
( ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2021 )

ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
( ประกาศเมื่อ : 07 มกราคม 2021 )

ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนถือปฏิบัติตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน การชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องก
( ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2020 )

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือถือปฏิบัติมาตรการเพิ่มเติม
( ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564
( ประกาศเมื่อ : 24 ธันวาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft