เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่   ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่  จำนวน  5  โครงการ   โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)    ตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)   และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E8/๒๕๕9  ลงวันที่ 1 สิงหาคม  2559  รายละเอียดดังนี้

1. โครงการก่อสร้างผิวถนนจราจรลาดยาง  หมู่ที่  2 บ้านป่าซาง  

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างผิวจราจรลาดยาง  หมู่ที่ 10 ซ.17  เชื่อม หมู่ที่ 16 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสันป่ายาง  หมู่ที่ 7  บ้านโป่งน้ำตก  

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ 5 และวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก  

5 .โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 เชื่อม หมู่ 9 ซอย 6 บ้านป่าบง  

 

ผลการพิจารณาการประมูลราคา มีรายระเอียดดังนี้

โครงการที่ 1. โครงการก่อสร้างผิวถนนจราจรลาดยาง  หมู่ที่  2 บ้านป่าซาง  

ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอ

เพียง 1 ราย       

 

โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างผิวจราจรลาดยาง  หมู่ที่ 10 ซอย 17           เชื่อม  หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านดู่  กำหนดวันจัดการประมูลในวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.      กำหนดเวลาจัดประมูล   ระหว่างเวลา 14.00 น. – 14.30 น.

                   2ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าทำการเคาะประมูลราคา  จำนวน  5  ราย

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้  2,428,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล  5

  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

                    6ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   4,000.-บาท

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ บริษัท เชียงรายแลนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด  ประมูลด้วยราคา    2,185,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)      

โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 7  ทางเข้าสันป่ายาง   

กำหนดวันจัดการประมูลในวันที่  8  กันยายน  2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.      กำหนดเวลาจัดประมูล  ระหว่างเวลา 14.35 น. – 15.05 น.

                   2ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าทำการเคาะประมูลราคา  จำนวน  12  ราย

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้  973,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล  5

  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

                    6ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   1,000 .-บาท  

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ บริษัท เวียงพานคอนกรีต จำกัด

ประมูลด้วยราคา   609,000.-บาท (หกแสนเก้าพันบาทถ้วน)      

 

โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 เชื่อม  หมู่ที่ 5   ตำบลบ้านดู่  

กำหนดวันจัดการประมูลในวันที่  8  กันยายน  2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.      กำหนดเวลาจัดประมูล   ระหว่างเวลา 15.10 น. – 15.40 น.

                   2ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าทำการเคาะประมูลราคา  จำนวน  11  ราย

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้  1,885,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล  5

  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

                    6ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   3,000 .-บาท  

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ได้แก่   หจก.หนองบัวแดงก่อสร้าง

ประมูลด้วยราคา  1,399,500.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)         

 

โครงการที่ 5. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำงามไปสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่  15

กำหนดวันจัดการประมูลในวันที่  8  กันยายน  2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.      กำหนดเวลาจัดประมูล   ระหว่างเวลา  15.45 น.  – 16.15 น.   

                   2ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าทำการเคาะประมูลราคา  จำนวน  12  ราย

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้  1,174,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล  5

  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

                    6ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   2,000 .-บาท  

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ได้แก่   หจก.หนองบัวแดงก่อสร้าง

ประมูลด้วยราคา  732,555.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)  

  

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ วันที่  12  เดือน  กันยายน  พ.. ๒๕๕9

 
ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2017 เวลา 11:35:12 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 234 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
( ประกาศเมื่อ : 15 มกราคม 2019 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
( ประกาศเมื่อ : 14 ธันวาคม 2018 )

การคืนหลักประกันสัญญา
( ประกาศเมื่อ : 06 ธันวาคม 2018 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
( ประกาศเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2018 )

รายงานสถิติผู้ขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
( ประกาศเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 เชื่อมกับถนนรอบหนองบัวหลวง หมู่ที่ 8 พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.
( ประกาศเมื่อ : 29 ตุลาคม 2018 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft