เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) E6/2560

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่  ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่  จำนวน  5 โครงการ  ตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E6/2560   ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  กำหนดวันจัดการประมูลในวันที่ 26 มิถุนายน  2560  ผลการประมูลราคามีรายละเอียดดังนี้.-

โครงการที่ 1. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ซอย 1  ตำบลบ้านดู่  

1.       กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา 13.30 น. -14.00 น.

                   2.  สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  1,442,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

6. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  หนองบัวแดงก่อสร้าง  ประมูลชนะด้วยราคาเป็นเงิน  1,370,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)    

 

โครงการที่ 2. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 15  ซอย 1  

1.       กำหนดเวลาจัดประมูล   ระหว่างเวลา  14.05 น. -14.35 น.

                   2.  สถานที่จัดประมูล   ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

4.ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน   1,636,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5 นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

6. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  หนองบัวแดงก่อสร้าง  ประมูลชนะด้วยราคาเป็นเงิน  1,548,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

 

โครงการที่ 3. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 18

1.       กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา  14.40 น. -15.10 น.

                   2.  สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  1,378,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)  

6.ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  หนองบัวแดงก่อสร้าง  ประมูลชนะด้วยราคาเป็นเงิน  1,290,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

โครงการที่ 4. โครงการก่อสร้างศาลาสุสานและปรับปรุงอาคารศาลาเดิม  หมู่ที่ 1

1. กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา 15.15 น. -15.45 น.

                   2.  สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  1,075,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

6. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ หจก.ดอยลานคอนสตรัคชั่น  ประมูลชนะด้วยราคาเป็นเงิน  1,040,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) 

 

โครงการที่ 5. โครงการก่อสร้างศาลาสุสานบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 5

1.     กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา 15.50 น.-16.20 น.

                   2.  สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  764,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

6. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ หจก.เพชรล้านนา คอนสตรัคชั่น  ประมูลชนะด้วยราคาเป็นเงิน  744,000.-บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ วันที่  30 เดือน  มิถุนายน  พ.. 2560   

 
ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2017 เวลา 15:47:48 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 155 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
( ประกาศเมื่อ : 20 กรกฏาคม 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ : 10 กรกฏาคม 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาขยายไหล่ทางพร้อมผิวจราจรบล็อก คอนเวิร์ด แยกหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔
( ประกาศเมื่อ : 05 กรกฏาคม 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ที่ประชุมประชาคม หมูที่ 14
( ประกาศเมื่อ : 03 กรกฏาคม 2018 )

ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 6/2 ร้านนายบุญตา หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ : 27 มิถุนายน 2018 )

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
( ประกาศเมื่อ : 22 มิถุนายน 2018 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft