เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E8/2560

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่   มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่  โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)   จำนวน  5  โครงการ            (ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E8/2560) รายละเอียดดังต่อไปนี้   

 โครงการที่ 1  โครงการปรับปรุงลานจอดรถตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่  หมู่ที่  4 ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หนา 5 เซนติเมตร  ขนาดกว้าง  46.00 เมตร  ยาว  46.00 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,116 ตารางเมตร ติดตั้งสปอร์ตไลท์  จำนวน  12 โคม  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)                                                                         

ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  2,148,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

งบประมาณที่จัดจ้างครั้งนี้ 2,108,820.-บาท(สองล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

 โครงการที่ 2  โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางไปบ่อขยะ  หมู่ที่  6 ตำบลบ้านดู่ เชื่อมตำบลแม่ยาว  ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง  6.00 เมตร  ยาว  620.00 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)                                                 

งบประมาณเป็นเงิน  1,510,000.-บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  1,510,000.-บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 

โครงการที่ 3  โครงการขยายถนนและปูผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยข้างเทศบาลตำบลบ้านดู่   หมู่ที่ ขยายไหล่ทาง คสล. ข้างละ 1.00 เมตร ยาวข้างละ 487.00 เมตร (ผิวจราจรเดิมกว้าง  5.00 เมตร) และปูผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หนา 5 เซนติเมตร ความกว้าง 6.90 เมตร ยาว 487.00 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)                                                     

งบประมาณเป็นเงิน  1,770,000.-บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  1,770,000.-บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 

โครงการที่ 4  โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 ถึงซอย 3 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดู่  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว  367.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,468 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)                                                 

งบประมาณเป็นเงิน  559,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  559,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 โครงการที่ 5  โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แยกสันปอแตง-สนามบิน) หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านดู่  ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ยาว 500.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)                                                 

งบประมาณเป็นเงิน  1,182,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  1,182,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                   2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                   3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8

                   4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

                  5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลบ้านดู่

         6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินดังนี้

โครงการที่ 1 ผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า  632,000.-บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

โครงการที่ 2 ผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า  453,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)                

โครงการที่ 3 ผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า  531,000.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)                  

โครงการที่ 4 ผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า  167,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)                  

โครงการที่ 5 ผลงานวงเงินไม่น้อยกว่า  354,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

          โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ

       7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuremnt : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                  9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                กำหนดดูสถานที่ (ให้ช่างควบคุมงานเป็นผู้พาไปดูสถานที่ดำเนินการ) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.   ณ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ถ้าผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ไปดูสถานที่หรือรับฟังคำชี้แจง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  จะถือว่าท่านได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคและสภาพสถานที่ก่อสร้างดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาในการทำงานเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างจะนำมาเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลตำบลบ้านดู่  ไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารด้านเทคนิค  การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 – 14.00 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  

กำหนดเปิดซองเอกสารประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ในวันที่  1 . สิงหาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย           

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาได้ในราคาดังต่อไปนี้  โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ    2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)     

            โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ    1,500.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)                 

           โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ    1,500.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)     

            โครงการที่ 4 ในราคาชุดละ       500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)   

     โครงการที่ 5 ในราคาชุดละ    1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)     

 

ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านดู่  ระหว่างวันที่  12  กรกฎาคม  2560  ถึงวันที่  20  กรกฎาคม  2560  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-703653  ต่อ 126 ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลา www.gprocurement.go.th  โดยตรง  และเว็บไซต์ของเทศบาล www.bandu.go.th

อนึ่ง  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ข้อ 5    

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ  ณ วันที่  12   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2560

 

 
ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2017 เวลา 16:01:49 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 664 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2020 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered
( ประกาศเมื่อ : 08 พฤษภาคม 2020 )

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )

งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft