เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
กำหนดวันและเวลาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) E๘/๒๕๖๐
           ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่  ได้ดำเนินการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๘/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เทศบาลตำบลบ้านดู่  ได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกำหนดวันและเวลาในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) รายละเอียดดังต่อไปนี้     
 
          กำหนดอบรมผู้มีสิทธิ์เสนอราคา  และรับเลขประจำตัว  (User ID )  และรหัสผ่าน  (Password)  ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐  และกำหนดการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  กำหนดวันจัดการประมูล ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ .-
 
โครงการที่ ๑  โครงการปรับปรุงลานจอดรถตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่  หมู่ที่  ๔                   
1. กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. -๑๔.๐๐ น.
๒.  สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้ 
๓.  วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction) 
๔. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน   ๒,๑๐๘,๘๒๐.-บาท
๕. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)    
๖. ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว       
๗. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
๘. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN   แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   ๔,๐๐๐.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ๔,๐๐๐.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว
๙. รูปแบบการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาแบบราคารวม
  
โครงการที่ ๒  โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางไปบ่อขยะ  หมู่ที่  ๖                  
1.กำหนดเวลาจัดประมูล   ระหว่างเวลา  ๑๔.๐๕ น. -๑๔.๓๕ น. 
๒.  สถานที่จัดประมูล   ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้ 
๓.  วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)
๔.ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน   ๑,๕๑๐,๐๐๐.-บาท
๕. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕ นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)    
๖.  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย           ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว       
๗. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
๘. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN   แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   ๓,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว
๙.  รูปแบบการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาแบบราคารวม

โครงการที่ ๓  โครงการขยายถนนและปูผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยข้าง          ทต.บ้านดู่  หมู่ที่ ๖
1.กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา  ๑๔.๔๐ น. -๑๕.๑๐ น. 
๒.  สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้ 
๓.  วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction) 
๔. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  ๑,๗๗๐,๐๐๐.-บาท
๕. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)    
๖. ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว       
๗. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
๘. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN   แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ    ๓,๐๐๐.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า   ๓,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว
๙. รูปแบบการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาแบบราคารวม

โครงการที่ ๔  โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒ ถึงซอย ๓                 หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านดู่  
๑. กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา ๑๕.๑๕ น. -๑๕.๔๕ น.
๒.  สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้ 
๓.  วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction) 
๔. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  ๕๕๙,๐๐๐.-บาท
๕. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)    
๖. ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว   
๗. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
๘. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN   แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   ๑,๐๐๐.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว
๙. รูปแบบการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาแบบราคารวม 
  
โครงการที่ ๕  โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แยกสันปอแตง-สนามบิน) หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านดู่    
1. กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา ๑๕.๕๐ น.-๑๖.๒๐ น.
๒.  สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้ 
๓.  วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction) 
๔. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  ๑,๑๘๒,๐๐๐.-บาท
๕. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)    
๖. ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง ปวงไว้ด้วยแล้ว         
๗. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
๘. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN   แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ  (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   ๒,๐๐๐.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคา ครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ๒,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว 
๙. รูปแบบการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาแบบราคารวม

               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    ณ วันที่   10   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

 
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 11:28:25 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 432 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2020 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered
( ประกาศเมื่อ : 08 พฤษภาคม 2020 )

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )

งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft