เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) E8/2560

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่  ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่  จำนวน 5 โครงการ  โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E8/2560  ลงวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560  กำหนดวันจัดการประมูลราคาในวันที่ 16 สิงหาคม 2560   ผลการพิจารณาการประมูลราคา มีรายระเอียดดังนี้

 โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงลานจอดรถตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่4                  1.       กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา 13.30 น. -14.00 น.

                   2สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน   2,108,820.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

                    6ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   4,000.-บาท   

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ บริษัท เชียงรายแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   ประมูลชนะด้วยราคาเป็นเงิน   2,099,000.-บาท (สองล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

 โครงการที่2โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางไปบ่อขยะ หมู่ที่  6                 1.       กำหนดเวลาจัดประมูล   ระหว่างเวลา  14.05 น. -14.35 น.

                   2สถานที่จัดประมูล   ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

4.ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน   1,510,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5 นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)     

                    6ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   3,000.-บาท 

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ หจก.เชียงรายสามชัย  ประมูลราคาชนะด้วยราคา  1,501,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 

โครงการที่ 3  โครงการขยายถนนและปูผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยข้าง  ทต.บ้านดู่  หมู่ที่ 6

1.       กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา  14.40 น. -15.10 น.

                   2สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                      4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  1,770,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

                    6ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   3,000.-บาท   

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ บริษัท เชียงรายแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   ประมูลชนะด้วยราคาเป็นเงิน  1,765,000.-บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)     

 

โครงการที่ 4  โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2           ถึงซอย 3   หมู่ที่ 12  ตำบลบ้านดู่ 

1. กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา 15.15 น. -15.45 น.

                   2สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  559,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

                    6ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   1,000.-บาท   

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ บริษัท เชียงรายแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   ประมูลชนะด้วยราคาเป็นเงิน  557,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

 

โครงการที่ 5  โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แยกสันปอแตง-สนามบิน) หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านดู่    

1.     กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา 15.50 น.-16.20 น.

                   2สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   3วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   4. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  1,182,000.-บาท

5. ระยะเวลาในการประมูล  30 นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

6ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ   2,000.-บาท   

7. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ หจก.เชียงรายสามชัย  ประมูลชนะด้วยราคาเป็นเงิน  1,174,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ วันที่  25 เดือน  สิงหาคม  พ.. 2560

 

 
ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2017 เวลา 18:36:22 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 455 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2020 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ตามเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2020 )

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered
( ประกาศเมื่อ : 08 พฤษภาคม 2020 )

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )

งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบ้านดู่
( ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft