เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

                   เทศบาลตำบลบ้านดู่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
(หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                  ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๕๔,๑๐๐.๐๐ บาท
                   ๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านดู่  วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
๓ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา
๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๑
ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท  ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย  ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bandu.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๒๖ ในวันและเวลาราชการงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือเชียงรายจังหวัดเชียงราย  ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bandu.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๒๖ในวันและเวลาราชการ
                     ประกาศ  ณ วันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑   
 
   
                                                                         (นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ)
                                                                     
    นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

 
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2018 เวลา 13:49:33 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 310 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


เผยแพร่การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากซอย 9 ถึงถนนบายพาส หมู่ที่ 14
( ประกาศเมื่อ : 14 มกราคม 2021 )

เผยแพร่การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากถนนบายพาสข้าง สภ.บ้านดู่ หมู่ที่ 2 – ตลาดน้ำหนองขัวแคร่ หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ : 14 มกราคม 2021 )

เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
( ประกาศเมื่อ : 22 ตุลาคม 2020 )

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
( ประกาศเมื่อ : 07 ตุลาคม 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗
( ประกาศเมื่อ : 27 สิงหาคม 2020 )

เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ 2 ห้วยไม้เฮี้ย หมู่ที่ 14
( ประกาศเมื่อ : 10 กรกฏาคม 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft