เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2556  และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/28 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

                   เทศบาลตำบลบ้านดู่  จึงประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จำนวน  3 โครงการดังนี้

1. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ซอย 1 บ้านคึก หมู่ที่ 2  ท่อระบายน้ำ คสล.ท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 527 เมตร  พร้อมบ่อพัก  จำนวน 59 บ่อ ความยาวรวมทั้งหมด 586 เมตร จุดเริ่มต้น กม.(E.0589385,N.2207566) จุดสิ้นสุด กม.(E.0588875,N.2207480)     

  กำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,486,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

2. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร จุดเริ่มต้นสามแยกบ้านนางสร้อยทอง จุดสิ้นสุดแม่น้ำงาม หมู่ที่ 8  ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม 172 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 19 บ่อ  ความยาวรวม 191 เมตร ขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 ตารางกิโลเมตร     

กำหนดราคากลางเป็นเงิน 759,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

   

3. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรถนนสายหลักของหมู่บ้านตั้งแต่บ้านนายสิน วงค์แก้ว หมู่ที่ 10 จนถึงเขตติดต่อบ้านต้นลุง ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ความยาว 405 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 45 บ่อ ความยาวรวม 450 เมตร  จุดเริ่มต้น กม. (E.0590584,N.2207626)  จุดสิ้นสุด กม. (E.059345,N.2207687)       

กำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,520,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)     

    

                                       ประกาศ ณ วันที่       เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

       (นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ)

                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2018 เวลา 16:23:20 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 81 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2018 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2018 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าสันป่ายาง ซอย ๑ หมู่ที่ ๗
( ประกาศเมื่อ : 16 ตุลาคม 2018 )

(ประกวดราคาครั้งที่ 2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ๗ หมู่ที่ ๓
( ประกาศเมื่อ : 09 ตุลาคม 2018 )

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำถนน หมู่ที่ ๕ ไปหมู่ที่ ๒
( ประกาศเมื่อ : 24 กันยายน 2018 )

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ๗ หมู่ที่ ๓
( ประกาศเมื่อ : 24 กันยายน 2018 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft