เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
กำหนดวันและเวลาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่  ได้ดำเนินการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่   โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๘/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แยกสันปอแตง-สนามบิน) หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านดู่  ขนาดกว้าง  ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด)  ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  ๑,๑๘๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  เทศบาลตำบลบ้านดู่  ได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกำหนดวันและเวลาในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) รายละเอียดดังต่อไปนี้     

กำหนดอบรมผู้มีสิทธิ์เสนอราคา   และรับเลขประจำตัว  (User ID )  และรหัสผ่าน  (Password)  ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐  และกำหนดการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  กำหนดวันจัดการประมูล ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 
ลำดับ

รายการพิจารณา/
ชื่อผู้ยื่นเอกสาร

รายละเอียด

วันที่ขอรับ/ซื้อ
เอกสาร

วันที่ยื่นเอกสาร
 

ผลการพิจารณา

หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอท

๑๗ ก.ค. ๖๐

๓๑ ก.ค. ๖๐

ผ่าน

บจก.เชียงรายสามชัย

๑๗ ก.ค. ๖๐

๓๑ ก.ค. ๖๐

ผ่าน

บจก.เชียงรายแลนด์เอ็นจิฯ

๑๙ ก.ค. ๖๐

๓๑ ก.ค. ๖๐

ผ่าน

หจก.เชียงรายทรายเพชร

๒๐ ก.ค. ๖๐

๓๑ ก.ค. ๖๐

ผ่าน

หจก.ธนะวงค์กรุ๊ป

๒๐ ก.ค. ๖๐

๓๑ ก.ค. ๖๐

ผ่าน

หจก.สมทรงแม็คโครคอนสตรัคชั่น

๒๐ ก.ค. ๖๐

๓๑ ก.ค. ๖๐

ผ่าน

                              

ผลปรากฏว่าผ่านคุณสมบัติ   จำนวน  6 ราย 

1.      กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. -๑๔.๐๐ น.

                   สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   ๔. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  ,๔๔๒,๐๐๐.-บาท

. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

                   . ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว       

                   . ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

๘. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN   แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   ,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว

. รูปแบบการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาแบบราคารวม

 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    ณ วันที่  ๑๔  เดือน  มิถุนายน  พ..๒๕๖๐

 
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 15:44:38 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 148 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น หมู่ ๕ (ประกวดราคาครั้งที่ ๒)
( ประกาศเมื่อ : 23 สิงหาคม 2019 )

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น หมู่ ๕
( ประกาศเมื่อ : 22 สิงหาคม 2019 )

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
( ประกาศเมื่อ : 22 สิงหาคม 2019 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำถนน หมู่ที่ ๕ ไปหมู่ที่ ๒ (ประกวดราคาครั้งที่ ๒)
( ประกาศเมื่อ : 22 สิงหาคม 2019 )

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำถนน หมู่ที่ ๕ ไปหมู่ที่ ๒
( ประกาศเมื่อ : 21 สิงหาคม 2019 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทาง หลังวัดป่าดอยพระบาท หมู่ ๗
( ประกาศเมื่อ : 20 สิงหาคม 2019 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft